Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Suédois

Чертеж/таблица за местата на винта и скобата Име на модела Място на винта Място на скобата KDL-52HX90x KDL-46HX90x/46HX80x KDL-40HX80x e, j b Място на винта При монтиране на скобата за закрепване към телевизора. Място на скобата При монтиране на телевизора към скобата на основата. a* b c* * Местоположение на скобата “a” и “c” не може да се използва за моделите. 16 BG

Информация за безопасност Инсталация/Настройка Инсталирайте и използвайте телевизора в съответствие с инструкциите, описани по-долу, за да избегнете риск от пожар, токов удар или повреда и/или наранявания. Инсталация • Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до лесно достъпен контакт. • Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност. • Монтирането на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал. • За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително: – Конзола за закрепване към стена SU-WL500 – Стойка за телевизор: SU-52HX1 (KDL-52HX90x) SU-46HX1 (KDL-46HX90x) • На всяка цена използвайте винтовете, които се доставят с конзолата за монтиране към стена, когато прикрепяте монтажните куки към телевизора. Предоставените винтове са проектирани така, че да бъдат 8 мм-12 мм дълги, ако бъдат измерени от повърхността на монтажната кука. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стене причина за падането му и т.н. 8 мм - 12 мм Винт (доставян с конзолата за закрепване към стена) Монтажна кука Прикрепяне на монтажната кука към гърба на телевизора Пренасяне • Преди да местите телевизора, изключете всички кабели от него. • Пренасянето на голям телевизор изисква двама или повече души. • Когато пренасяте телевизора на ръка, дръжте го както е показано на илюстрацията отдясно. Не натискайте LCD панела и рамката около екрана. • Когато повдигате или местите телевизора, стабилно За KDL-52/ 46HX90x За KDL-46/ 40HX80x придържайте устройството от долната страна. • При пренасяне не излагайте телевизора на сътресения или прекалени вибрации. • Когато пренасяте телевизора при ремонт или при смяна на жилището, пакетирайте го, като използвате оригиналната опаковка и материали за пакетиране. Вентилация • Никога не покривайте вентилационните отвори и не вкарвайте предмети в корпуса. • Оставете свободно място около телевизора както е показано подолу. • Препоръчително е да използвате оригиналната конзола за монтиране към стена на Sony, за да осигурите достатъчна циркулация на въздуха. Инсталация на стена 30 см 10 см 10 см 10 см Оставете най-малко толкова място около устройството. Инсталиране с помощта на стойката 30 см 10 см 10 см 6 см Оставете най-малко толкова място около устройството. • За да постигнете правилна вентилация и да предотвратите събирането на прах или мръсотия: – Не слагайте телевизора легнал, не го монтирайте обърнат с горния край надолу, наопаки или странично. – Не слагайте телевизора върху рафтове, килим, легло или в дрешник. – Не покривайте телевизора с парчета плат, като пердета или с други предмети, като вестници и др. – Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу. Циркулацията на въздух е блокирана. Стена Стена Захранващ кабел За да предотвратите риск от пожар, токов удар, повреда и/или нараняване, работете със захранващия кабел както следва: – Използвайте само оригинален захранващ кабел на Sony. Не използвайте други марки. – Вкарайте щепсела плътно и докрай в контакта. – Включвайте телевизора само към променливотоково захранване от 220-240 V. – Когато прокарвате кабели, за ваша безопасност се уверете, че сте изключили захранващия кабел; внимавайте да не се спънете в кабелите. – Изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V, преди да работите или местите телевизора. – Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина. – Изключете захранващия кабел и го почиствайте редовно. Ако захранващият кабел е замърсен или прашен и по него се образува влага, изолацията му може да се наруши и това може да доведе до пожар. Забележки • Не използвайте приложения захранващ кабел с друго оборудване. • Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте прекомерно захранващия кабел. Жилото на проводниците може да се оголи или прекъсне. • Не преправяйте захранващия кабел. • Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. • Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате от контакта. Допълнителна информация (продължава) 17 BG

 • Page 1 and 2:

  4-180-174-23(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Table des matières Vérification d

 • Page 5 and 6:

  Réglage de l’angle de visualisat

 • Page 7 and 8:

  Exécution du réglage initial 1 Ra

 • Page 9 and 10:

  Pour utiliser l’i-Manual 1 2 Le m

 • Page 11 and 12:

  Spécifications Norme Type de dalle

 • Page 13 and 14:

  Installation des accessoires (Suppo

 • Page 15 and 16:

  Schéma/tableau des emplacements po

 • Page 17 and 18:

  Eclats et projections d’objets :

 • Page 20 and 21:

  Introducción Gracias por elegir es

 • Page 22 and 23:

  Instalación Instalación del sopor

 • Page 24 and 25:

  Cómo evitar la caída del televiso

 • Page 26 and 27:

  Ver TV Para ver programas de televi

 • Page 28 and 29:

  Información complementaria Soluci

 • Page 30 and 31:

  Nombre del modelo 52HX90x 46HX90x 4

 • Page 32 and 33:

  Tabla de dimensiones de instalació

 • Page 34 and 35:

  Información de seguridad Instalaci

 • Page 36:

  Tratamiento de las baterías al fin

 • Page 39 and 40:

  Inhoudsopgave De accessoires contro

 • Page 41 and 42:

  De kijkhoek van de tv aanpassen (al

 • Page 43 and 44:

  De eerste instellingen uitvoeren Pr

 • Page 45 and 46:

  i-Manual gebruiken 1 2 De gebruiksa

 • Page 47 and 48:

  Specificaties Systeem Beeldschermsy

 • Page 49 and 50:

  De accessoires installeren (wandmon

 • Page 51 and 52:

  Tabel/overzicht met de plaatsen van

 • Page 53 and 54:

  • Als het televisietoestel nog on

 • Page 56 and 57:

  Introduzione Grazie per avere scelt

 • Page 58 and 59:

  Operazioni preliminari Installazion

 • Page 60 and 61:

  Fissaggio del televisore per impedi

 • Page 62 and 63:

  Uso del televisore Visione dei prog

 • Page 64 and 65:

  Informazioni utili Risoluzione dei

 • Page 66 and 67:

  Nome del modello KDL- 52HX90x 46HX9

 • Page 68 and 69:

  Tabella delle dimensioni di install

 • Page 70 and 71:

  Informazioni di sicurezza Installaz

 • Page 72 and 73:

  Smaltimento del televisore Trattame

 • Page 74 and 75:

  Einführung Vielen Dank, dass Sie s

 • Page 76 and 77:

  Aufstellung und Grundeinstellungen

 • Page 78 and 79:

  Anbringen einer Kippsicherung für

 • Page 80 and 81:

  Fernsehempfang So sehen Sie fern 1

 • Page 82 and 83:

  Zusatzinformationen Störungsbehebu

 • Page 84 and 85:

  Bildschirmgröße (Diagonale) ca. 1

 • Page 86 and 87:

  Tabelle der Fernsehgeräte-Installa

 • Page 88 and 89:

  Sicherheitsinformationen Installati

 • Page 90:

  • Verwenden Sie keine Scheuerschw

 • Page 93 and 94:

  Índice Verificar os acessórios...

 • Page 95 and 96:

  Ajustar o ângulo de visualização

 • Page 97 and 98:

  Executar a configuração inicial O

 • Page 99 and 100:

  Utilizar o i-Manual 1 2 As instruç

 • Page 101 and 102:

  Características técnicas Sistema

 • Page 103 and 104:

  Instalar os Acessórios (Suporte de

 • Page 105 and 106:

  Diagrama/tabela das localizações

 • Page 107 and 108:

  Ambiente: Locais quentes, húmidos

 • Page 110 and 111:

  Inledning Tack för att du har valt

 • Page 112 and 113:

  Installation Montering av bordsstat

 • Page 114 and 115:

  Förhindra att din TV välter Binda

 • Page 116 and 117:

  Se på TV Titta på program 1 Slå

 • Page 118 and 119:

  Övrig information Felsökning Kont

 • Page 120 and 121:

  Modellnamn KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 122 and 123:

  Tabell över TV:ns installationsmå

 • Page 124 and 125:

  Säkerhetsinformation Installation

 • Page 126 and 127:

  Indledning Tak fordi du valgte dett

 • Page 128 and 129:

  Opsætning Fastgørelse af tv-fod ~

 • Page 130 and 131:

  Samling af kablerne Udførelse af s

 • Page 132 and 133:

  Brug af tv'et Se programmer 1 Tænd

 • Page 134 and 135:

  Yderligere oplysninger Fejlfinding

 • Page 136 and 137:

  Modelnavn KDL- 52HX90x 46HX90x 46HX

 • Page 138 and 139:

  Oversigt over mål til tv-montering

 • Page 140 and 141:

  Sikkerhedsoplysninger Installation/

 • Page 142 and 143:

  Johdanto Kiitos, että valitsit tä

 • Page 144 and 145:

  Asentaminen Pöytäjalustan kiinnit

 • Page 146 and 147:

  Kaapeleiden niputtaminen Alkuasetus

 • Page 148 and 149:

  TV:n katselu Ohjelmien katseleminen

 • Page 150 and 151:

  Lisätietoja Vianmääritys Tarkist

 • Page 152 and 153:

  Mallinimi KDL- 52HX90x 46HX90x 46HX

 • Page 154 and 155:

  Television asennusmittataulukko Ruu

 • Page 156 and 157:

  Turvallisuusohjeet Asennus ja käyt

 • Page 158 and 159:

  Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k

 • Page 160 and 161:

  Instalacja Mocowanie podstawy ~ •

 • Page 162 and 163:

  Zabezpieczenie odbiornika TV przed

 • Page 164 and 165:

  Oglądanie telewizji Oglądanie pro

 • Page 166 and 167:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 168 and 169:

  Nazwa modelu KDL- 52HX90x 46HX90x 4

 • Page 170 and 171:

  Tabela wymiarów instalacyjnych tel

 • Page 172 and 173:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 174:

  Urządzenia dodatkowe • W pobliż

 • Page 177 and 178:

  Innhold Kontrollere tilbehøret....

 • Page 179 and 180:

  Justere TV-ens synsvinkel (kun KDL-

 • Page 181 and 182:

  Utføre grunnleggende innstilling K

 • Page 183 and 184:

  Bruke i-Manual 1 Betjeningsinstruks

 • Page 185 and 186:

  Spesifikasjoner System Skjermsystem

 • Page 187 and 188:

  Montere tilbehøret (veggmonterings

 • Page 189 and 190:

  Diagram/tabell over plassering av s

 • Page 191 and 192:

  Barns sikkerhet • Ikke la barn kl

 • Page 193 and 194:

  Περιεχόμενα Έλεγχο

 • Page 195 and 196:

  Ρύθμιση της γωνίας

 • Page 197 and 198:

  4 Ακολουθήστε τις ο

 • Page 199 and 200:

  Για χρήση του i-Manual 1

 • Page 201 and 202:

  Κατάσταση Γενικά Δ

 • Page 203 and 204:

  Όνομα μοντέλου KDL- 52

 • Page 205 and 206:

  Πίνακας διαστάσεων

 • Page 207 and 208:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 209 and 210:

  Χειρισμός και καθα

 • Page 211 and 212:

  5.Η παρούσα εγγύηση

 • Page 213 and 214:

  İçindekiler Aksesuarları kontrol

 • Page 215 and 216:

  Televizyonun görüntüleme açıs

 • Page 217 and 218:

  Başlangıç kurulumunu gerçekleş

 • Page 219 and 220:

  i-Manual’i kullanmak için 1 2 Ç

 • Page 221 and 222:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel siste

 • Page 223 and 224:

  Aksesuarları takma (Duvara Montaj

 • Page 225 and 226:

  Vida ve Kanca yerleri şeması/tabl

 • Page 227 and 228:

  Kullanılmadığında •Eğer tele

 • Page 229 and 230:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı

 • Page 231 and 232:

  Obsah Kontrola příslušenství ..

 • Page 233 and 234:

  Nastavení úhlu televizoru (pouze

 • Page 235 and 236:

  Provedení počátečního nastaven

 • Page 237 and 238:

  Použití příručky i-Manual 1 2

 • Page 239 and 240:

  Specifikace Systém Systém panelu

 • Page 241 and 242:

  Instalace příslušenství (nást

 • Page 243 and 244:

  Nákres/tabulka umístění šroub

 • Page 245 and 246:

  Když televizor nepoužíváte •

 • Page 248 and 249:

  Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 250 and 251:

  Beállítás Az asztali állvány c

 • Page 252 and 253:

  A TV-készülék felborulásának m

 • Page 254 and 255:

  TV-nézés TV-nézés 1 Kapcsolja b

 • Page 256 and 257:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 258 and 259:

  Típusnév KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 260 and 261:

  Mérettáblázat a TV-készülék f

 • Page 262 and 263:

  Biztonsági előírások Üzembe he

 • Page 264:

  A tv-készülék elhelyezése hulla

 • Page 267 and 268: Obsah Kontrola príslušenstva ....
 • Page 269 and 270: Nastavenie pozorovacieho uhla (iba
 • Page 271 and 272: Urobenie úvodných nastavení Trie
 • Page 273 and 274: Používanie príručky i-Manual 1
 • Page 275 and 276: Technické parametre Systém Obrazo
 • Page 277 and 278: Inštalácia príslušenstva (mont
 • Page 279 and 280: Schéma/tabuľka umiestnenia skruti
 • Page 281 and 282: nárazom poškodit’ a spôsobit
 • Page 284 and 285: Introducere Vă mulţumim că aţi
 • Page 286 and 287: Instalarea Montarea suportului de m
 • Page 288 and 289: Prevenirea răsturnării televizoru
 • Page 290 and 291: Vizionare TV Vizionarea programelor
 • Page 292 and 293: Informaţii suplimentare Depanare V
 • Page 294 and 295: Numele modelului KDL- 52HX90x 46HX9
 • Page 296 and 297: Tabelul cu dimensiunile recomandate
 • Page 298 and 299: Informaţii privind siguranţa Inst
 • Page 300: • Manevraţi telecomanda cu grij
 • Page 303 and 304: Съдържание Проверк
 • Page 305 and 306: Регулиране на ъгъл
 • Page 307 and 308: Извършване на първ
 • Page 309 and 310: За да използвате i-Ma
 • Page 311 and 312: Състояние Общи Не м
 • Page 313 and 314: Име на модел KDL- 52HX90x
 • Page 315: Таблица на размери
 • Page 319 and 320: • Не използвайте г