Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Začínáme Reset

Začínáme Reset přístroje Před prvním použitím přístroje nebo po výměně akumulátoru vozidla nebo změně připojení musíte přístroj resetovat. Stiskněte tlačítko reset špičatým předmětem (např. kuličkovým perem). Tlačítko Reset Poznámka Stiskem tlačítka reset se vymaže nastavení hodin a některý uložený obsah. Provedení počátečního nastavení SRC OFF Po resetu se zobrazí displej pro počáteční nastavení reproduktorů. 1 Nastavte stav připojení středového reproduktoru. Pokud je středový reproduktor připojen, dotkněte se „ON” (Zapnuto), pokud ne, nastavte „OFF” (Vypnuto). 2 Nastavte stav připojení subwooferu. Pokud je subwoofer připojen, dotkněte se „ON” (Zapnuto), pokud ne, nastavte „OFF” (Vypnuto). 3 Nastavte poslechové místo. Pokud je vaše poslechové místo vpředu vlevo, dotkněte se „Front L” (Vpředu vlevo), nebo, pokud se sedíte vpředu vpravo, dotkněte se „Front R” (Vpředu vpravo). 4 Dotkněte se „OK”. Po dokončení nastavování se zobrazí seznam zdrojů. Toto nastavení můžete dále zkonfigurovat v nastavovacích nabídkách. Podrobné informace o nastavování stavu připojení reproduktorů - viz „Nastavení stavu připojení reproduktoru” na straně 34. Podrobné informace o nastavování poslechového místa - viz „Optimalizace zvuku pro poslechové místo — Intelligent Time Alignment” na straně 33. Poznámka Pokud nastavíte položku „Center Speaker ON” (Středový reproduktor zapnutý), aniž byste připojili středový reproduktor, nebudou na výstupu vokály a pokud nastavíte „Subwoofer ON” (Subwoofer zapnutý), aniž byste připojili subwoofer, nebudou na výstupu basy. Příprava kartového dálkového ovladače Před prvním použitím kartového dálkového ovladače odstraňte izolační vrstvu. 14 Abyste mohli využívat různé zvukové funkce tohoto přístroje, zajistěte, aby bylo pomocí následujícího postupu provedeno správné nastavení. Pro přeskočení počátečního nastavení stiskněte tlačítko (OFF)/(SRC) nebo vložte disk. Poznámka Jestliže po dobu 30 sekund neprovedete žádnou operaci, displej pro počáteční nastavení automaticky zmizí. Pokud v průběhu nastavování neprovedete během 15 sekund žádnou operaci, nastavování se zruší.

Základní operace Přehrávání disků V závislosti na disku mohou být některé operace odlišné nebo omezené. Podívejte se do návodu k obsluze dodávaného k disku. 1 Stiskněte tlačítko Z na přístroji. Přední panel se automaticky otevře. 2 Vložte disk (stranou s potiskem obrácenou nahoru). Přední panel se automaticky uzavře a automaticky se spustí přehrávání. Pokud se zobrazí nabídka disku DVD Dotkněte se displeje v požadovaném místě, aby se zobrazily ovládací prvky pro výběr položky. Dotykem b/v/V/B přesuňte kurzor a pak se dotkněte „Enter” pro potvrzení. Pokud se po dotyku displeje ovládací prvky nezobrazí, použijte kartový dálkový ovladač. Pokud disk obsahuje soubory JPEG Automaticky se spustí slide show. Zastavení přehrávání Stiskněte tlačítko (OFF). Vysunutí disku 1 Stiskněte tlačítko Z na přístroji. Přední panel se automaticky otevře a disk se poté vysune. 2 Stiskem tlačítka Z na přístroji uzavřete přední panel. Poznámka Po zaznění výstražného alarmu se přední panel automaticky uzavře. OFF Z O nabídce disku DVD Disk DVD je rozdělen do několika sekcí, které vytváří obrazové nebo hudební dílo. Tyto sekce se nazývají „tituly”. Když přehráváte disk DVD, který obsahuje několik titulů, můžete si vybrat požadovaný titul prostřednictvím hlavní nabídky disku DVD. U disků DVD, které umožňují výběr položek jako je např. jazyk titulků/zvukového doprovodu, vyberte tyto položky pomocí nabídky disku DVD. pokračování na další straně t 15