Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Konfigurace nastavení

Konfigurace nastavení přehrávání pro disky Super Audio CD Objeví se možnosti. Výběr vrstvy pro přehrávání Některé disky Super Audio CD obsahují 2 vrstvy: vrstvu Super Audio CD a vrstvu CD; přičemž vrstva Super Audio CD je složena ze 2 oblastí: dvoukanálová oblast a vícekanálová oblast. B A D C A Vrstva CD Vrstva, která je čitelná běžným CD přehrávačem. B Vrstva Super Audio CD Vrstva s vysokou hustotou signálu. C Dvoukanálová oblast Oblast, ve které jsou nahrány dvoukanálové stereofonní stopy. D Vícekanálová oblast Oblast, ve které jsou nahrány vícekanálové (až 5.1kanálové) stopy. Pokud disk obsahuje na svých vrstvách různý obsah, můžete si vybrat vrstvu (například za účelem porovnání kvality zvuku). Možnosti pro položku „Super Audio CD Layer” (Vrstva Super Audio CD) jsou uvedeny níže. Multi Channel (Vícekanálová): Přehrává vícekanálovou oblast na vrstvě Super Audio CD. 2 Channel (Dvoukanálová): Přehrává dvoukanálovou (stereo) oblast na vrstvě Super Audio CD. CD: Přehrává vrstvu CD. 1 Dotkněte se „SETUP” (Nastavení), záložky „Disc” (Disk) a pak . Zobrazí se displej „Disc Setting 2” (Nastavení disku 2). 2 Dotkněte se „Super Audio CD Layer” (Vrstva Super Audio CD). 3 Dotkněte se požadované možnosti. Nastavení je dokončeno. Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte „SETUP” (Nastavení). Poznámka U disků Super Audio CD obsahujících pouze vrstvu Super Audio CD se tato vrstva přehrává bez ohledu na nastavení. Výběr kvality zvuku Tento přístroj umožňuje přepnutím vzorkovací frekvence změnit kvalitu zvuku přehrávaných disků Super Audio CD. Možnosti pro „Super Audio CD Mode” (Režim disku Super Audio CD) jsou uvedeny níže. High Quality (Vysoká kvalita): Výstup s frekvencí 176,4 kHz (vysoká kvalita zvuku). Standard (Standardní): Výstup s frekvencí 44,1 kHz (kvalita zvuku standardního CD). Postup nastavení je stejný jako při nastavení vrstvy pro přehrávání (strana 28). Vyberte „SETUP” (Nastavení) c „Disc” (Disk) c „Super Audio CD Mode” (Režim disku Super Audio CD) c „High Quality” (Vysoká kvalita) nebo „Standard” (Standardní). Poznámka Když nastavíte „High Quality”, deaktivují se nastavení funkcí EQ7 (strana 31), CSO (strana 34), Intelligent Time Alignment (strana 33) a HPF/LPF (strana 47). Pro aktivaci nastavte hodnotu „Standard”. 28

Pokročilé operace — Rádio Ukládání a příjem stanic Zobrazované položky A Upozornění Při ladění stanic za jízdy použijte funkci Best Tuning Memory (BTM - Naladění nejsilnějších stanic), aby nedošlo k dopravní nehodě. Automatické ukládání — BTM (Naladění nejsilnějších stanic) 1 Dotkněte se „SOURCE LIST” (Seznam zdrojů) a pak „TUNER”. Chcete-li změnit pásmo, dotkněte se „BAND” (Pásmo) a pak vyberte požadované pásmo (FM 1, FM 2, FM 3, MW nebo LW). 2 Dotkněte se „PRESET LIST” (Seznam předvoleb) a pak „BTM” (Naladění nejsilnějších stanic). Přístroj uloží stanice do seznamu předvoleb v pořadí podle frekvence (P1 až P6). Po uložení nastavení se ozve pípnutí. Manuální ukládání 1 Nalaďte stanici, kterou chcete uložit a dotkněte se „PRESET LIST” (Seznam předvoleb). 2 Dotkněte se „Memory” (Paměť) a pak se dotkněte čísla v seznamu (P1 až P6). Na displeji se zobrazí číslo a potvrzovací okno. 3 Dotkněte se „Yes” (Ano). Stanice se uloží. Poznámka Pokud se pokusíte pod stejným číslem uložit jinou stanici, bude dříve uložená stanice přepsána. Tip Když ukládáte stanici s RDS, ukládají se rovněž nastavení AF/TA (strana 30). Příjem uložených stanic 1 Vyberte pásmo a pak se dotkněte položky „PRESET LIST” (Seznam předvoleb). 2 Dotkněte se požadovaného čísla (P1 až P6). RDS (Radio Data System) B C A Číslo pásma, Číslo předvolby, Frekvence (Název programové služby), RDS data, TA* 1 B Zdroj, Stereo* 2 , RDS* 3 , TP* 4 C Zobrazení hodin *1 Během dopravních informací. *2 Během příjmu v pásmu FM. *3 Během příjmu RDS. *4 Během příjmu dopravního programu. Služby RDS Tento přístroj automaticky poskytuje následující služby RDS: AF (Alternativní frekvence) Vyberete a přeladí na stanici s nejsilnějším signálem v síti. Prostřednictvím této funkce můžete během jízdy na velkou vzdálenost nepřetržitě poslouchat stejný program, aniž byste museli stejnou stanici manuálně přelaďovat. TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní program) Poskytuje aktuální dopravní informace/ programy. Jakákoliv přijatá informace/program přeruší aktuálně vybraný zdroj. PTY (Typy programů) Zobrazuje aktuálně přijímaný typ programu. Vyhledává rovněž vybraný typ programu. CT (Časový signál) CT data z vysílání RDS nastavují hodiny. Poznámky • V závislosti na zemi/regionu nemusí být všechny funkce RDS k dispozici. • RDS nebude fungovat v případě, že je signál příliš slabý, nebo pokud naladěná stanice nevysílá RDS data. Přehled Stanice v pásmu FM se službou Radio Data System (RDS) vysílají současně s normálním programovým signálem také neslyšitelné digitální informace. 29