Views
9 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Varování Aby nedošlo

Varování Aby nedošlo k požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti. Neotevírejte skříňku přístroje, jinak může dojít k zasažení elektrickým proudem. Opravy svěřte pouze kvalifikovaným servisním technikům. UPOZORNĚNÍ Použití optických nástrojů u tohoto přístroje zvyšuje riziko poškození zraku. Laserový paprsek používaný v tomto CD/DVD přehrávači může poškodit zrak, proto se nepokoušejte demontovat skříňku přístroje. Opravy svěřte pouze kvalifikovaným servisním technikům. Tento štítek je umístěn v dolní části rámu. Varování - pokud nemá zapalování vašeho vozidla polohu ACC Nezapomeňte nastavit funkci pro automatické vypnutí (Auto Off) (strana 43). Po vypnutí přístroje se přístroj v nastaveném čase automaticky zcela vypne, což zabraňuje vybíjení akumulátoru. Pokud není funkce pro automatické vypnutí (Auto Off) nastavena, stiskněte při každém vypnutí zapalování tlačítko (OFF) a podržte jej tak dlouho, dokud nezmizí údaje z displeje. Zrušení demonstračního režimu displeje - viz strana 48. Pokud po resetu přístroje z důvodu vypršení časového limitu nebo chyby neprovedete správné počáteční nastavení reproduktorů, můžete tato nastavení překonfigurovat v dalších nabídkách. Nastavení stavu připojení reproduktorů - viz strana 34. Nastavení poslechového místa - viz strana 33. CAUTION :CLASS 1M VISIBLE/INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. Tento štítek je umístěn na vnitřním rámu jednotky mechaniky Likvidace vyřazených elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu) Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že daný výrobek je zakázáno vyhazovat do běžného odpadu domácnosti. Namísto toho jej odneste do sběrného dvora, který se zabývá recyklací elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak hrozily při nesprávné likvidaci výrobku. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, společnost zajišťující sběr domácího opadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Platí pro příslušenství: Dálkový ovladač 2

Bezpečnost • Dodržujte místní dopravní předpisy, zákony a směrnice. • Za jízdy – Nedívejte se na monitor a neovládejte přístroj, protože by to mohlo rozptylovat vaši pozornost a v důsledku toho by mohlo dojít k nehodě. Jestliže chcete sledovat monitor nebo ovládat přístroj, zaparkujte své vozidlo na bezpečném místě. – Nepoužívejte nastavovací nebo jakoukoliv jinou funkci, která by mohla odvracet vaši pozornost od řízení. –Při couvání vozidla se z důvodu bezpečnosti dívejte dozadu a sledujte pozorně své okolí, a to i tehdy, když je připojena zadní kamera. Nespoléhejte se pouze na zadní kameru. •Během ovládání –Během provozu přístroje do něj nestrkejte ruce, prsty nebo cizí předměty, jinak může dojít ke zranění nebo poškození přístroje. –Malé součásti udržujte mimo dosah dětí. – Nezapomeňte si zapnout bezpečnostní pásy, aby v případě náhlého pohybu vozidla nedošlo ke zranění. Opatření pro prevenci před dopravní nehodou Obraz a funkce karaoke jsou k dispozici pouze po zaparkování vozidla a zatažení parkovací brzdy. Pokud se během přehrávání videa nebo v režimu karaoke začne vozidlo pohybovat, obraz se po zobrazení níže uvedeného upozornění automaticky přepne na tapetu. Monitor připojený k zadnímu video výstupu (REAR VIDEO OUT) je aktivní během doby, kdy se vozidlo pohybuje. Obraz na displeji se přepne na tapetu a režim karaoke se deaktivuje, zdroj zvuku však budete i nadále slyšet. • „Video blocked for your safety.” (Obraz byl z bezpečnostních důvodů zablokován.) • „KARAOKE function blocked.” (Funkce KARAOKE byla zablokována.) • „Video and KARAOKE function blocked for your safety.” (Obraz a funkce KARAOKE byly z bezpečnostních důvodů zablokovány.) Během řízení neovládejte přístroj a nesledujte monitor. Instalace • Doporučujeme vám, abyste o instalaci tohoto přístroje požádali kvalifikovaného technika nebo servisního technika. – Pokud se pokusíte přístroj nainstalovat sami, přečtěte si dodávanou příručku pro instalaci/ připojení a nainstalujte přístroj správným způsobem. –Při nesprávné instalaci může dojít k vybití akumulátoru nebo ke zkratu. • Pokud přístroj nefunguje správně, zkontrolujte nejprve připojení - podle dodávané příručky pro instalaci/připojení. Pokud je vše v pořádku, zkontrolujte pojistku. • Chraňte povrch přístroje před poškozením. – Nevystavujte povrch přístroje působení chemických látek jako jsou např. insekticidy, spreje na vlasy, repelenty na hubení hmyzu, atd. – Nenechávejte gumové nebo plastové materiály v dlouhodobém kontaktu s tímto přístrojem. Jinak může dojít ke zhoršení povrchových vlastností přístroje, nebo k deformaci. •Při instalaci zajistěte, aby bylo připojení pevné. •Během instalace musí být vypnuté zapalování. Při instalaci přístroje se zapnutým zapalováním by mohlo dojít k vybití akumulátoru nebo ke zkratu. •Během instalace dávejte pozor, abyste vrtákem nepoškodili žádnou část vozidla (např. trubky, hadičky, palivovou nádrž nebo elektroinstalaci) - jinak může dojít k požáru nebo jiným nehodám. 3