Views
11 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení ekvalizační křivky — Ladění EQ7 Možnost „Custom” (Podle uživatele) funkce EQ7 umožňuje vytvářet vlastní nastavení ekvalizéru. Můžete upravit úroveň 7 různých pásem: 62 Hz, 157 Hz, 396 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz a 16 kHz. 1 Během přehrávání/příjmu se dotkněte „SETUP” (Nastavení), záložky „Sound” (Zvuk), „EQ7” a pak „Custom” (Podle uživatele). 2 Dotkněte se „Tune” (Ladit). Zobrazí se displej pro ladění. Přizpůsobení zvukových charakteristik Vyvážení zvuku mezi levými a pravými reproduktory („Balance”) a předními a zadními reproduktory („Fader”) lze upravit podle vašich preferencí. Můžete rovněž upravit úroveň hlasitosti středového reproduktoru a subwooferu (pokud jsou připojeny). 1 Během přehrávání/příjmu se dotkněte „SETUP” (Nastavení) a pak záložky „Sound” (Zvuk). Zobrazí se displej „Sound Setting” (Nastavení zvuku). 2 Dotkněte se „Balance/Fader” (Vyvážení levého-pravého/předníhozadního kanálu). Zobrazí se displej pro nastavení. 3 Dotykem +/– u jednotlivých frekvencí upravte jejich úrovně. Úroveň lze upravit po jednotlivých krocích, v rozsahu –8 až +8. Chcete-li obnovit ekvalizační křivku nastavenou od výrobce, dotkněte se „Reset”. 4 Dotkněte se „OK”. Nastavení je dokončeno. Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte „SETUP” (Nastavení). Tip Můžete rovněž upravit další typy ekvalizéru. 3 Dotykem I/i upravte „Balance” (Vyvážení levého-pravého kanálu). Úroveň lze upravit po jednotlivých krocích, v rozsahu –10 až +10. 4 Dotykem U/u upravte „Fader” (Vyvážení předního-zadního kanálu). Úroveň lze upravit po jednotlivých krocích, v rozsahu –10 až +10. 5 Dotkněte se +/– u položky „Center” (Středový reproduktor) a „Subwoofer” a upravte jejich úrovně hlasitosti.* * Lze nastavit pouze tehdy, když je středový reproduktor připojen a nastaven na „Center Speaker ON” (Středový reproduktor zapnutý) (strana 34), a když je subwoofer připojen a nastaven na „Subwoofer ON” (Subwoofer zapnutý) (strana 34). Úroveň lze upravit po jednotlivých krocích, v rozsahu –6 až +6. Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte „SETUP” (Nastavení). Poznámka Funkci „Balance/Fader” (Vyvážení levého-pravého/ předního-zadního kanálu) není možno vybrat během doby, kdy je aktivní režim Zóna × Zóna. 32

Vícekanálový výstup dvoukanálových zdrojů signálu — Pro Logic II Dolby Pro Logic II vytváří z dvoukanálových zdrojů 5 výstupních kanálů s plnou šířkou pásma. Tato funkce využívá moderní maticový dekodér prostorového zvuku s vysokou čistotou, který extrahuje prostorové vlastnosti originální nahrávky, aniž by k nim přidával jakékoliv nové zvuky nebo tónové zabarvení. Možnosti režimu Pro Logic II jsou uvedeny níže. Music (Hudba): Vytváří hluboký a široký zvukový prostor pro stereofonní zvukové záznamy. Movie (Film): Poskytuje stereofonním televizním show a všem programům zakódovaným ve formátu Dolby Surround zlepšenou směrovost zvukového pole, která se kvalitou blíží diskrétnímu 5.1kanálovému zvuku. 1 Během přehrávání/příjmu se dotkněte „SETUP” (Nastavení) a pak záložky „Sound” (Zvuk). Zobrazí se displej „Sound Setting” (Nastavení zvuku). 2 Dotkněte se „Dolby Pro Logic II”. Objeví se možnosti. Optimalizace zvuku pro poslechové místo — Intelligent Time Alignment Přístroj umí změnit lokalizaci zvuku zpožděním zvukového výstupu z jednotlivých reproduktorů tak, aby to vyhovovalo vaší poloze, a simulovat přirozené zvukové pole navozující pocit, že se nacházíte v jeho středu, ať už sedíte ve vozidle kdekoliv. Možnosti pro položku „Listening Position” (Poslechové místo) jsou uvedeny níže. Front L (Vpředu vlevo) (1): Vpředu vlevo Front R (Vpředu vpravo) (2): Vpředu vpravo Front (Vpředu) (3): Vpředu uprostřed All (Vše) (4): Uprostřed vašeho vozidla Custom (Podle uživatele): Přesně zkalibrovaná pozice (strana 34) 1 3 2 4 1 Během přehrávání/příjmu se dotkněte „SETUP” (Nastavení) a pak záložky „Sound” (Zvuk). Zobrazí se displej „Sound Setting” (Nastavení zvuku). 2 Dotkněte se „Listening Position” (Poslechové místo). Zobrazí se displej pro nastavení. 3 Dotkněte se požadované možnosti. Pro deaktivaci režimu Pro Logic II vyberte „OFF” (Vypnuto). Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte „SETUP” (Nastavení). Poznámky • Tato funkce není k dispozici u disků Super Audio CD, WMA, JPEG, DivX ® , nebo disků ve formátu Dolby Digital (jiných než dvoukanálových) nebo formátu DTS. • Režim Pro Logic II není možno vybrat, jestliže je aktivní režim karaoke (strana 26) nebo Zóna × Zóna (strana 26). 3 Dotkněte se požadované možnosti. Nastavení je dokončeno. Chcete-li funkci Intelligent Time Alignment zrušit, vyberte „OFF” (Vypnuto). Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte „SETUP” (Nastavení). Poznámka Funkci Intelligent Time Alignment nelze vybrat, je-li aktivován režim karaoke (strana 26) nebo Zóna × Zóna (strana 26), nebo když je položka „Super Audio CD Mode” (Režim disku Super Audio CD) nastavena na „High Quality” (Vysoká kvalita) (strana 28). 33