Views
5 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení jazyka pro

Nastavení jazyka pro zobrazení nebo zvukovou stopu Vyberte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD) c „Language Setting” (Nastavení jazyka) c požadovanou položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce DVD setup” na straně 39. Položka Menu (Nabídka) Audio (Zvuk) Subtitle (Titulky) Účel Pro změnu jazyka nabídek disku. Pro změnu jazyka zvukové stopy. Pro změnu jazyka titulků nahraných na disku. Audio-vizuální nastavení Vyberte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD) c „A/V Setting” (Nastavení A/V) c požadovanou položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce DVD setup” na straně 39. „z” indikuje výchozí nastavení. Položka Možnost Účel Audio DRC (Komprese dynamického rozsahu zvuku) * Standard (Standardní) (z) Pro výběr standardního nastavení. Umožňuje poslouchat čistý zvuk při nízké hlasitosti. Pouze pro disky DVD podporující funkci Audio DRC (Dynamic Range Control - Řízení dynamického rozsahu). 5.1ch Output (5.1kanálový výstup) Pro přepnutí způsobu výstupu 5.1kanálových zdrojů signálu. Wide Range (Široký rozsah) 5.1ch (5.1kanálů) (z) Downmix (Sloučení kanálů) 16:9 (z) Pro navození pocitu přítomnosti na živém vystoupení. Pro výstup 5.1kanálů. Pro sloučení na 2 kanály. Pro zobrazení širokoúhlého obrazu. Vhodná volba, jestliže připojujete přístroj k širokoúhlému monitoru nebo monitoru s širokoúhlým režimem. Monitor Type (Typ monitoru) Pro výběr poměru stran vhodného pro připojený monitor. (Poměr stran obrazovky tohoto přístroje se rovněž mění.) 4:3 Letter Box 4:3 Pan Scan Pro zobrazení širokoúhlého obrazu s pruhy v horní a dolní části obrazovky. Vhodná volba pro připojení k monitoru s obrazovkou s poměrem stran 4:3. Pro zobrazení širokoúhlého obrazu přes celou obrazovku a automatické odřezání částí, které se nevejdou na obrazovku. 40 * S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR. Poznámka V závislosti na disku může být namísto režimu „4:3 Pan Scan” automaticky zvolen režim „4:3 Letter Box” a naopak.

Nastavení rodičovského zámku * Vyberte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD) c „Parental Control” (Rodičovský zámek) c požadovanou položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce DVD setup” na straně 39. Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. Položka Lock/Unlock (Uzamknout/ Odemknout) (strana 23) Rating Level (Úroveň ochrany) (strana 24) Area Select (Výběr oblasti) (strana 24) Účel Pro uzamknutí/odemknutí disku. Pro nastavení úrovně omezení podle vybrané oblasti. Pro nastavení standardu pro omezení podle oblasti. * S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR. Nastavení režimu přehrávání Vyberte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD) c „Play Mode” (Režim přehrávání) c požadovanou položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce DVD setup” na straně 39. Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „z” indikuje výchozí nastavení. Položka Možnost Účel Multi Disc Resume (Obnovení přehrávání pro více disků) * Playlist Play (Přehrávání playlistu) (Pouze pro disky DVD-R/DVD-R DL/ DVD-RW v režimu VR) Direct Search (Přímé vyhledávání) (strana 25) Pro nastavení vyhledávané položky pro přehrávání s přímým vyhledáváním. * Pouze disky DVD VIDEO. ON (Zapnuto) (z) OFF (Vypnuto) Original (Původní) (z) Playlist Title (Titul) Chapter (Kapitola) (z) Pro uložení nastavení pro obnovení přehrávání do paměti - pro max. 5 disků. (Toto nastavení zůstane uloženo v paměti i v případě nastavení na „OFF” - Vypnuto.) Nastavení pro obnovení přehrávání se do paměti nebude ukládat. Obnovení přehrávání je k dispozici pouze pro aktuální disk v přístroji. Pro přehrávání původně nahraných titulů. Pro přehrávání editovaného playlistu. Pro vyhledání titulu. Pro vyhledání kapitoly. Poznámka Pokud se používá rodičovský zámek, nebude obnovení přehrávání fungovat. V takovém případě se po vložení disku spustí přehrávání od začátku disku. Reset všech nastavení Všechna nastavení (s výjimkou nastavení rodičovského zámku) v nabídce disku DVD je možno resetovat. Vyberte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD) c „Reset DVD SETUP” (Reset nastavení disku DVD) c „Reset All Settings” (Reset všech nastavení) c „Yes” (Ano). Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce DVD setup” na straně 39. Poznámka Během resetu přístroj nevypínejte (reset trvá několik sekund). 41