Views
5 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení obrazovky —

Nastavení obrazovky — Screen (Obrazovka) Vyberte „SETUP” (Nastavení) c „Screen” (Obrazovka) c požadovanou kategorii c požadovanou položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce Setup” na straně 42. Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „z” indikuje výchozí nastavení. Screen Setting 1 (Nastavení obrazovky 1) Položka Možnost Účel Stav přístroje Screen (Obrazovka) (strana 36) Wallpaper Delete (Smazání tapety) (strana 37) – – – – Libovolný stav. Picture EQ (Obrazový ekvalizér) (strana 37) Dynamic (Dynamický) (z), Theater (Kino), Sepia (Sépiová hněď), Standard (Standardní) Pro výběr kvality obrazu. Během přehrávání videa/obrázků. Custom1, Custom2 (Podle uživatele 1, Podle uživatele 2) Pro přizpůsobení kvality obrazu. Aspect Ratio (Poměr stran) (strana 38) Full (Maximální) (z), Normal (Normální), Wide (Širokoúhlý), Zoom (Zoom) Pro výběr poměru stran obrazovky. Během přehrávání videa. Screen Setting 2 (Nastavení obrazovky 2) Položka Možnost Účel Stav přístroje Clock (Hodiny) Pro zobrazení/skrytí zobrazení hodin v pravém dolním rohu displeje. ON (Zapnuto) (z) OFF (Vypnuto) Pro zobrazení displeje s hodinami. Pro skrytí displeje s hodinami. Button Color Select (Výběr barvy tlačítka) Pro změnu barvy tlačítka a aktivaci efektů tlačítka. Color1 (z) ~ Color8 (Barva 1 - 8) Effect (Efekty): ON (Zapnuto) (z), OFF (Vypnuto) Pro výběr barvy tlačítka. Pro aktivaci/deaktivaci efektů tlačítka. Libovolný stav. Demo (Demo režim) ON (Zapnuto) (z) OFF (Vypnuto) Pro aktivaci demo režimu. Pro deaktivaci demo režimu. Přístroj vypnutý. 48

Nastavení přehrávání disku — Disc (Disk) Vyberte „SETUP” (Nastavení) c „Disc” (Disk) c požadovanou kategorii c požadovanou položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce Setup” na straně 42. Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „z” indikuje výchozí nastavení. Disc Setting 1 (Nastavení disku 1) Položka Možnost Účel Stav přístroje Zone × Zone (Zóna x Zóna) (strana 26) On (Zapnuto) OFF (Vypnuto) (z) Pro aktivaci režimu Zóna × Zóna. Pro deaktivaci režimu Zóna × Zóna. Během přehrávání/ příjmu rádia. JPEG Slide Show (Slide show souborů JPEG) Play Video CD Without PBC (Přehrávání disku Video CD bez použití funkce PBC) (strana 21) 5 sec (z), 10 sec, 20 sec, 40 sec – – Pro výběr intervalu slide show. Přístroj vypnutý. DivX Video On Demand (DivX video na vyžádání) Zobrazuje registrační kód tohoto přístroje. Další informace najdete na následující webové stránce: http://www.divx.com/vod Done (Hotovo) Pro uzavření displeje. Libovolný stav. Disc Setting 2 (Nastavení disku 2) Položka Možnost Účel Stav přístroje Super Audio CD Mode (Režim disku Super Audio CD) (strana 28) Pro výběr kvality zvuku při přehrávání disků Super Audio CD. High Quality (Vysoká kvalita) (z) Standard (Standardní) Pro nastavení vysoké kvality zvuku. Pro nastavení standardní kvality zvuku. Super Audio CD Layer (Vrstva Super Audio CD) (strana 28) Pro výběr přehrávané vrstvy (oblasti) disku Super Audio CD. Multi Channel (Vícekanálová) (z) 2 Channel (Dvoukanálová) CD Pro přehrávání vícekanálové oblasti na vrstvě Super Audio CD. Pro přehrávání dvoukanálové (stereo) oblasti na vrstvě Super Audio CD. Pro přehrávání vrstvy CD (pokud existuje). Přístroj vypnutý. 49