Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Kreativní fotografie

Kreativní fotografie Kreativní fotografie umožňuje pracovat s fotoaparátem intuitivně, protože tento displej je lépe navržen pro intuitivní operace než normální displej. Objekt můžete snímat lehkými operacemi a snadno získat kreativní fotografie. 1 [Nabídka] t [Režim snímání] t [Inteligentní automatika]. 2 Stiskněte střed řídicího kolečka. 3 Otáčením řídicího kolečka vyberte položku, kterou chcete nastavit, a stiskněte jeho střed. 4 Otáčením řídicího kolečka vyberte požadované nastavení a stiskněte jeho střed. Displej se změní na displej Kreativní fotografie. 5 Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště. Chcete-li nahrát video, stisknutím tlačítka MOVIE spustíte záznam. Pro návrat do [Inteligentní automatika] stiskněte [Resetovat]. Dostupné funkce Kreativní fotografie Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Rozostř. pozadí Obrazový efekt Efekt hladké pleti Samospoušť/Nepřetrž. snímání Živost Barva Jas Nastaví rozostření pozadí. Volí filtr požadovaného efektu pro snímání. Upraví úroveň položky Efekt hladké pleti. Nastaví samospoušť s prodlevou 10 sekund/Pořizuje snímky průběžně vysokou rychlostí. Upraví živost. Upraví barvu. Upraví jas. Poznámky • Funkce Kreativní fotografie je k dispozici pouze při nasazení objektivu E-bajonetem. • Funkce [Efekt hladké pleti] a [Samospoušť/Nepřetrž. snímání] nefungují při nahrávání videa. • Před aktivací režimu Kreativní fotografie, když byl nastaven [Režim pohonu] na [Nepřetržité snímání], je vybrána možnost [Sním.pr. Rychlosti]. Když byl nastaven [Režim pohonu] na [Samospoušť(n.s.)] nebo [Samospoušť: 2 s], je vybrána možnost [Samospoušť: 10 s]. • Funkce [Autom. zaost.] je vybrána automaticky bez ohledu na nastavení [Výběr AF/MF]. • Funkci Snímání úsměvu nelze používat. • Při aktivaci režimu Kreativní fotografie dojde ke zneplatnění několika položek, které byly nastaveny v nabídce. • Při návratu fotoaparátu do režimu [Inteligentní automatika] nebo jeho vypnutí dojde k resetování nastavení na výchozí hodnoty. Pokračování r 28 CZ

z Simultánní použití položek nastavení Rozostření pozadí Položky nastavení Kreativní fotografie lze používat simultánně. Stisknutím středu řídicího kolečka nastavte každou položku. Na displeji se zobrazí ikony položek, které byly nastaveny. • Funkce [Efekt hladké pleti] nepracuje při průběžném snímání. • Stisknutím [Zpět] zrušíte poslední položku nastavení a smažete ikonu zcela vpravo. z Přehrávání v režimu Kreativní fotografie Stisknutím tlačítka v režimu Kreativní fotografie zpřístupníte režim přehrávání Kreativní fotografie. Stisknutím [Zpět] se vrátíte do režimu snímání a můžete snímat se stejným nastavením. Kreativní fotografie umožňuje snadno rozostřit pozadí, aby došlo k vyniknutí objektu. Efekt rozostření lze zkontrolovat na displeji LCD. Můžete nahrávat video s hodnotou upravenou pomocí efektu rozostření. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 1 Stiskněte střed řídicího kolečka. 2 Vyberte [Rozostř. pozadí] otáčením řídicího kolečka a stiskněte jeho střed. 3 Rozostřete pozadí otáčením řídicího kolečka. : K zaostření jím otáčejte ve směru hodinových ručiček : K rozostření jím otáčejte proti směru hodinových ručiček Stisknutím [Zrušit] obnovíte původní stav. Poznámky • Dostupný rozsah rozostření závisí na použitém objektivu. • V závislosti na vzdálenosti od objektu nebo použitém objektivu nemusí být efekt rozostření patrný. z Dosažení lepšího výsledku Rozostření pozadí • Přibližte se k objektu. • Zvětšete vzdálenost mezi objektem a pozadím. Pokračování r 29 CZ