Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Inteligentní automatika

Inteligentní automatika Fotoaparát analyzuje objekt a umožňuje pořídit snímek s vhodnými nastaveními. 1 [Nabídka] t [Režim snímání] t [Inteligentní automatika]. 2 Namiřte fotoaparát na objekt. Když fotoaparát rozpozná scénu, zobrazí se na displeji ikona a nápověda Rozpoznání scény. Fotoaparát rozpozná (Noční pohled), (Noční pohl. (stativ)), (Noční portrét), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Portrét), (Krajina) nebo (Makro). Ikona a nápověda Rozpoznání scény Obsah Hledání ve fotografiích Poznámky • [Režim blesku] je nastaven na [Autom.blesk] nebo [Blesk vypnut]. • Snímek lze pořídit i v případě, že fotoaparát nerozpoznal scénu. • Když je [Detekce obličejů] nastavena na [Vypnuto], scény [Portrét], [Portrét v protisvětle] a [Noční portrét] nejsou rozpoznány. Hledání Nabídka z Kreativní fotografie Stisknutí středu řídicího kolečka otevře nabídku Kreativní fotografie v režimu snímání. Jejím využitím můžete snadnými operacemi změnit nastavení a realizovat kreativní fotografii (page 28). Rejstřík Pokračování r 38 CZ

z Pořizujete-li fotografii objektu, který je obtížné zaostřit Když fotoaparát nemůže zaostřit objekt automaticky, začne blikat indikátor zaostření. Upravte kompozici záběru nebo změňte nastavení zaostření. Indikátor zaostření Indikátor zaostření Stav z svítí Zaostření uzamknuto. svítí Zaostření je potvrzeno. Bod zaostření sleduje pohybující se objekt. svítí Probíhá zaostřování. z bliká Nelze zaostřit. • Zaostření může být obtížné v následujících situacích: – Je šero a objekt je příliš vzdálen. – Kontrast mezi objektem a pozadím je příliš nízký. – Objekt je za sklem. – Objekt se pohybuje příliš rychle. – Objekt odráží světlo (např. zrcadlo) nebo má lesklé plochy. – Objekt bliká. – Objekt je v protisvětle. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 39 CZ