Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámky • Počas

Poznámky • Počas nahrávania videozáznamu sa môžu nahrať aj zvuky fotoaparátu a objektívu v prevádzke. Nahrávanie zvuku môžete vypnúť tak, že postupne vyberiete položky [Menu] t [Setup] t [Movie Audio Rec] t [Off] (strany 27, 53). • Čas nepretržitého nahrávania videozáznamov závisí od teploty okolitého prostredia alebo od stavu fotoaparátu. • Ak dôjde k zvýšeniu teploty vo fotoaparáte, k čomu dochádza napríklad pri používaní režimu nepretržitého snímania, môže sa zobraziť nasledujúce hlásenie: „Camera overheating. Allow it to cool.“. Ak sa zobrazí toto hlásenie, fotoaparát vypnite a počkajte, kým sa znova pripraví na snímanie. Osvojenie základných operácií Prehrávanie záberov 1 Stlačte tlačidlo (prehrávanie). Posledná zaznamenaná fotografia sa zobrazuje na displeji LCD. Tlačidlo (prehrávanie) x Výber záberu Otáčajte ovládacie koliesko. x Prehrávanie videozáznamov 1 V režime prehrávania stlačte položku (Image Index) na ovládacom koliesku. Zobrazí sa šesť záberov. SK 24

2 3 Opakovaným stláčaním ľavej strany ovládacieho kolieska vyberte položku (videozáznam) a následne stlačte jeho stred. Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu statických záberov, vyberte položku (statický záber) (strana 46). Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný videozáznam a následne stlačte jeho stred. Počas prehrávania videozáznamov Pozastavenie/Obnovenie prehrávania Rýchle prevíjanie dopredu Rýchle prevíjanie dozadu Nastavenie hlasitosti zvuku Akcia s ovládacím kolieskom Stlačte stred. Stlačte pravú stranu alebo otočte koliesko v smere hodinových ručičiek. Stlačte ľavú stranu alebo otočte koliesko proti smeru hodinových ručičiek. Stlačte dolnú časť t hornú alebo dolnú časť. Osvojenie základných operácií Odstraňovanie záberov Záber, ktorý sa aktuálne zobrazuje, môžete odstrániť. 1 Zobrazte požadovaný záber a stlačte tlačidlo [Delete]. [Delete] SK 25