Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie funkcií

Používanie funkcií nahrávania Nastavenie funkcie pri používaní obrazovky Photo Creativity Režim Photo Creativity vám umožňuje intuitívne používať fotoaparát, pretože obrazovka je lepšie navrhnutá na vykonávanie intuitívnych operácií než normálna obrazovka. Pri snímaní objektov môžete používať jednoduché operácie a jednoducho získavať kreatívne fotografie. 1 Stlačte tlačidlo [Menu], a potom vyberte položky [Shoot Mode] t (Intelligent Auto). 2 Stlačte stred ovládacieho kolieska. Zobrazí sa obrazovka Photo Creativity. [Menu] SK 30 3 4 Ovládacie koliesko Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte položku, ktorú chcete upraviť, a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. (Bkground Defocus): Upravuje rozmazanie pozadia. (Picture Effect): Slúži na výber požadovaného filtra efektu pre snímanie. (Soft Skin Effect): Upravuje úroveň nastavenia funkcie Soft Skin Effect. (Self-timer/Continuous Adv.): Nastavuje samospúšť s 10-sekundovým oneskorením alebo nepretržité snímanie záberov s veľkou rýchlosťou. (Vividness): Upravuje sýtosť. (Color): Upravuje farbu. (Brightness): Upravuje jas. Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovanú položku a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. Znova sa zobrazí obrazovka Photo Creativity. Ak chcete kombinovať rôzne funkcie, opakujte kroky 2 až 4.

Poznámka • Funkcia Photo Creativity je k dispozícii iba pri nasadení objektívu s montážnym adaptérom (E-mount). z Prehrávanie v režime Photo Creativity Stlačením tlačidla pri práci v režime Photo Creativity získate prístup k prehrávaniu v režime Photo Creativity. Ak sa chcete vrátiť do režimu snímania, stlačte tlačidlo [Back] a môžete snímať s rovnakým nastavením. x Jednoduché rozostrenie pozadia (funkcia Background Defocus Control) 1 2 Vyberte položku (Bkground Defocus) (strana 30). Otáčaním ovládacieho kolieska rozostrite pozadie. : Ak chcete zaostriť, otáčajte koliesko v smere hodinových ručičiek : Ak chcete rozostriť, otáčajte koliesko proti smeru hodinových ručičiek Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel]. • Videozáznamy môžete nahrávať s efektom rozostrenia. Používanie funkcií nahrávania Poznámka • Efekt rozostrenia nemusí byť zreteľný. Závisí to od vzdialenosti od objektu a od použitého objektívu. z Ak chcete dosiahnuť lepší výsledok pri použití funkcie Background Defocus • Prejdite bližšie k objektu. • Predĺžte vzdialenosť medzi objektom a pozadím. SK 31