Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Manuell exponering Du

Manuell exponering Du kan ta bilder med önskad exponeringsinställning genom att justera både slutartiden och bländaren. 1 [Meny] t [Fotoläge] t [Manuell exponering]. 2 Tryck på nedre delen av kontrollratten upprepade gånger för att välja hastighet eller bländare. Skärmarna för justering av slutartid och bländare visas alternerande. Slutartid Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Bländare (F-värde) 3 Vrid kontrollratten för att välja önskat värde. Kontrollera exponeringsvärdet vid ”MM” (uppmätt manuellt läge). Mot +: Bilderna blir ljusare. Mot –: Bilderna blir mörkare. 0: Lämplig exponering enligt kamerans analys Uppmätt manuellt läge 4 Justera skärpan och ta bilden. Meny-sökning Index Obs! • Det går inte att välja [Blixt av] och [Autoblixt] i [Blixtläge]. Välj det genom att trycka upp och ner blixten med dina fingrar. • Indikatorn (varning för kameraskakning) tänds inte i det manuella exponeringsläget. • ISO-inställningen [ISO AUTO] är inställd på [ISO 200] i manuellt exponeringsläge. Ställ ISOkänsligheten efter behov. • Ljusstyrkan för bilden på LCD-skärmen kan variera i förhållande till bilden som faktiskt tas. Fortsätter r 50 SE

BULB I detta läge går det att ta bilder på ljusspår med lång exponering. BULB är lämpligt för att ta bilder av ljusspår t.ex. fyrverkerier. Innehållsförteckning 1 [Meny] t [Fotoläge] t [Manuell exponering]. 2 Tryck på nedre delen av kontrollratten för att välja slutartid. 3 Vrid kontrollratten åt vänster tills [BULB] visas på skärmen. [BULB] 4 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att justera skärpan. 5 Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningen. Slutaren förblir öppen så länge man håller avtryckaren nedtryckt. Obs! • Eftersom slutartiden blir lång kan kameraskakningar uppstå lättare och du rekommenderas att använda ett stativ. • Ju längre exponeringstid, desto mer synligt brus på bilden. • Efter tagningen utförs brusreducering (Långexp.brusred) under lika lång tid som slutaren var öppen. Det går inte att ta fler bilder medan den proceduren pågår. • När [Leendeavkänning] eller [Auto HDR]-funktionen är aktiverad, kan du inte ställa in slutartiden på [BULB]. • Om [Leendeavkänning] eller [Auto HDR]-funktionen används när slutartiden är inställd på [BULB], ställs slutartiden tillfälligt in på 30 sekunder. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 51 SE