Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Precision dig.zoom Du

Precision dig.zoom Du kan ta stillbilder medan du zoomar in på mittendelen. 1 [Meny] t [Kamera] t [Precision dig.zoom]. 2 Vrid kontrollratten och besluta om zoomhastigheten. Du kan zooma in upp till tio gånger. 3 För att avbryta zoomningen trycker du på [Avsluta]. Obs! • Du kan inte använda detta alternativ när du använder följande funktioner: – [Handskymning] i [Scenval] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Leendeavkänning] – [RAW] eller [RAW & JPEG] i [Kvalitet] – [Auto HDR] i [DRO/Auto HDR] • Om du trycker på MOVIE-knappen när [Precision dig.zoom] arbetar, avbryts zoomningen, bilden på skärmen återgår till normal storlek och filminspelningen startar. • Eftersom bilden zoomas med digital bearbetning, försämras bildkvalitén jämfört med innan zoomningen användes. Om du använder ett zoomobjektiv rekommenderar vi att du först zoomar in helt på en bild och därefter använder funktionen Precisions digital zoom om du behöver zooma mer. • När du använder funktionen Precisions digital zoom med Bildeffekt-funktionen, kan en effekt framhävas extremt mycket på LCD-skärmen före tagning. Dessa fenomen har ingen effekt på de inspelade bilderna. • När du använder funktionen Precisions digital zoom är inställningen för [Autofokusområde] ogiltig och AF-området indikeras med en streckad linje. AF arbetar med prioritet på och runt centrumområdet. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 66 SE

Ansiktsavkänning Kameran känner av motivens ansikten och justerar fokus, blixt, exponering och vitbalansinställningar automatiskt. Du kan välja vilket ansikte som skärpan i första hand ska ställas in på. Ansiktsavkänning-ram (orange) När kameran känner av mer än ett motiv bedömer den vilket som är huvudmotivet och ställer in skärpan baserat på prioritet. Ansiktsavkänning-ramen för huvudmotivet blir orange. Ramen för vilken skärpan har ställts in blir grön när du trycker ner avtryckaren halvvägs. Ansiktsavkänning-ram (vit) Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton 1 [Meny] t [Kamera] t [Ansiktsavkänning] t önskat läge. Obs! (Av) (Auto) (Barnprioritet) (Vuxenprioritet) Använder inte Ansiktsavkänning-funktionen. Väljer ansiktet som kameran automatiskt ställer in skärpan på. Känner av och tar bilder med prioritet på barns ansikten. Känner av och tar bilder med prioritet på vuxnas ansikten. • Du kan inte använda [Ansiktsavkänning] med följande funktioner: – Filminspelning – [Panorering] – [3D-panorering] – [Manuellt fokus] – [Precision dig.zoom]. • Du kan endast välja [Ansiktsavkänning] när [Autofokusområde] är inställd på [Multi] och [Mätmetod] också är inställd på [Multi]. • Kameran kan känna av upp till åtta ansikten. • Vuxna och barn kanske inte känns av korrekt beroende på förhållandena. • Under [Leendeavkänning]-tagning ställs [Ansiktsavkänning] automatiskt in på [Auto] även om funktionen är inställd på [Av]. Meny-sökning Index 67 SE