Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Autofokusområde Velger

Autofokusområde Velger fokusområdet. Bruk denne funksjonen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus. 1 [Meny] t [Kamera] t [Autofokusområde] t ønsket modus. (Multi) Kameraet bestemmer hvilket av de 25 AF-områdene som skal brukes til fokusering. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt det området som er i fokus. • Når Ansiktsregistrering-funksjonen er aktiv, prioriterer AF ansikter. (Senter) (Fleksibelt punkt) Kameraet bruker kun det AF-området som befinner seg i det sentrale området. Flytter fokusområdet til et lite motiv eller smalt område hvis du trykker øverst/ nederst/til høyre/til venstre på kontrollhjulet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks AFavstandssøkerramme AFavstandssøkerramme AFavstandssøkerramme Kommentarer • Når denne funksjonen er satt til noe annet enn [Multi], kan du ikke bruke [Ansiktsregistrering]- funksjonen. • [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner: – Filmopptak – [Intelligent Auto] – [Scenevalg] – [Bildeeffekt] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] –[Smilutløser] • Når AF-lyset brukes, er innstillingen av [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angitt med en stiplet linje. AF fungerer med prioritet for sentrumsområdet og området rundt sentrum av bildet. 64 NO

Autofokus Velger den fokuseringsmetoden som passer best til motivets bevegelse. 1 [Meny] t [Kamera] t [Autofokus] t ønsket modus. AF) AF) Kommentarer (Enkeltbilde- (Kontinuerlig Kameraet fokuserer og fokuset låses når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne metoden når motivet står i ro. Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og holdes. Bruk denne metoden når motivet er i bevegelse. • [Enkeltbilde-AF] velges når du bruker følgende funksjoner: – [Intelligent Auto] – [Selvutløser] – [Scenevalg], unntatt [Sportsbilder] – [Bildeeffekt] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] –[Smilutløser] – Det brukes et objektiv med A-fatning (selges separat). • [Kontinuerlig AF] er valgt når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i [Scenevalg]. • I [Kontinuerlig AF]-modus høres ikke lydsignalene når motivet er i fokus. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 65 NO