Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Poznámka • Záznam

Poznámka • Záznam nasnímaný na kartách SDXC Card nie je možné importovať do alebo prehrávať v PC ani AV zariadeniach nekompatibilných s formátom exFAT. Pred pripojením k fotoaparátu overte kompatibilitu daného zariadenia s formátom exFAT. Ak pripojíte fotoaparát k nekompatibilnému zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na naformátovanie karty. Nikdy kartu neformátujte ako reakciu na takúto výzvu. Odstránia sa všetky dáta z karty. (exFAT je súborový systém používaný na kartách SDXC Card.) Príprava fotoaparátu x Vybratie pamäťovej karty Otvorte kryt, skontrolujte či nesvieti indikátor prístupu a jedenkrát zatlačte na pamäťovú kartu. Indikátor prístupu Poznámky • Kým svieti indikátor prístupu, nikdy nevyberajte kartu, nevyberajte akumulátor, ani nevypínajte napájanie. Dáta sa môžu poškodiť. • Pred nasadením/zložením blesku prepnite prepínač napájania do polohy OFF. Nasadenie blesku Ak chcete snímať s bleskom, nasaďte blesk (dodávaný). Blesk je aktívny, keď je podvihnutý a vypnutý, keď je sklopený. Pred nasadením/zložením blesku prepnite prepínač napájania do polohy OFF. SK 20

1 Blesk nasaďte do pätice pre inteligentné príslušenstvo. 2 3 Blesk zaistite dotiahnutím skrutky. Ak má blesk blysnúť, najskôr ho podvihnite. • Výrobné nastavenie je [Autoflash] (Automatický blesk). Zmenu nastavení pozri na str. 41. • Ak blesk nechcete používať, sklopte ho. Príprava fotoaparátu Poznámky • Blesk je napájaný z fotoaparátu. Kým fotoaparát nabíja blesk, na LCD displeji bliká . Počas blikania tejto ikony nie je možné stlačiť spúšť. • Blesk pevne osaďte do pätice pre príslušenstvo na fotoaparáte a pevne dotiahnite skrutku. Blesk musí byť na fotoaparáte pevne nasadený. z Prenášanie blesku Blesk môžete prakticky upevniť k popruhu na plece. Ak blesk nepoužívate, odložte ho do puzdra, aby sa nepoškodil. SK 21