Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Zapnutie fotoaparátu a

Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu Keď zapnete fotoaparát prvýkrát, zobrazí sa ponuka pre nastavenie dátumu a času. Príprava fotoaparátu 1 2 Posunutím prepínača napájania do polohy ON zapnite fotoaparát. Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie dátumu a času. • Posunutím prepínača napájania do polohy OFF vypnete fotoaparát. Stlačte stred otočného ovládača pre potvrdenie [OK]. 3 Stláčaním pravej alebo ľavej časti otočného ovládača zvoľte vašu oblasť a stlačte stred ovládača. SK 22

4 5 Stláčaním ľavej alebo pravej časti otočného ovládača zvoľte jednotlivé položky a stlačením hornej alebo dolnej strany otočného ovládača prípadne jeho otočením zvolíte číselnú hodnotu. Daylight Svg. (Letný čas): Zapnutie alebo vypnutie nastavenia letného času. Date Format (Formát dátumu): Výber formátu zobrazovaného dátumu. • Polnoc je indikovaná ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM. Opakovaním kroku 4 nastavte ďalšie položky, potom stlačte stred otočného ovládača. Príprava fotoaparátu Poznámka • Dátum nie je možné vložiť do záznamu snímaného fotoaparátom. Záznam môžete uložiť alebo vytlačiť s dátumom pomocou softvéru “PMB” uloženého na CD-ROM disku (dodávaný). Podrobnosti pozri v pomocníkovi “PMB Help” (str. 61). x Zmena nastavenia dátumu a času/ Kontrola aktuálneho nastavenia hodín Stlačte [Menu], zvoľte [Setup] (Nastavenia) t [Date/Time Setup] (Nastavenie dátumu/času) (str. 29, 55). x Uchovanie nastavenia dátumu a času Váš fotoaparát sa dodáva spolu s internou nabíjateľnou batériou, ktorá zaisťuje, že nastavenie času a dátumu atď. bude uchované bez ohľadu na zapnutie alebo vypnutie napájania, resp. vloženie/vybratie akumulátora. Podrobnosti pozri na str. 76. SK 23