Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Poznámky • Počas

Poznámky • Počas snímania pohyblivého záznamu sa môže nahrať prevádzkový zvuk fotoaparátu a objektívu. Nahrávanie zvuku môžete vypnúť zvolením [Menu] t [Setup] (Nastavenia) t [Movie Audio Rec] (Nahrávanie zvuku pohyblivého záznamu) t [Off] (Vyp.) (str. 29, 54). • Dostupný čas nepretržitého snímania pohyblivého záznamu závisí od okolitej teploty a stavu fotoaparátu. • Ak sa zvýši teplota fotoaparátu (napr. pri používaní režimu nepretržitého snímania), môže sa zobraziť hlásenie “Camera overheating. Allow it to cool.” (Fotoaparát je prehriaty. Nechajte ho vychladnúť.). V takomto prípade vypnite fotoaparát a počkajte, kým bude znova prevádzkyschopný. Základné operácie Prehrávanie záznamov 1 Stlačte tlačidlo (Prehrávanie). Na LCD displeji sa zobrazí naposledy nasnímaný záznam. Tlačidlo (Prehrávanie) x Výber záznamu Otáčajte otočným ovládačom. x Prehrávanie pohyblivých záznamov 1 Stlačte (Image Index) (Indexové zobrazenie) na otočnom ovládači v režime prehrávania. Zobrazí sa 6 miniatúr. SK 26

2 3 Stláčaním ľavej časti otočného ovládača zvoľte (Pohyblivý záznam) a stlačte stred ovládača. Prehrávanie statických záberov obnovíte stlačením (Statické zábery) (str. 47). Otáčaním otočného ovládača zvoľte pohyblivý záznam a stlačte stred ovládača. Počas prehrávania pohyblivého záznamu Pozastavenie/obnovenie Zrýchlený posuv vpred Zrýchlený posuv vzad Nastavenie hlasitosti zvuku Funkcie otočného ovládača Stlačte stred. Stlačte pravú časť alebo ho otočte doprava. Stlačte ľavú časť alebo ho otočte doľava. Stlačte dolnú časť t dolnú/hornú časť. Základné operácie Odstraňovanie záznamov Môžete odstrániť práve zobrazený záznam. 1 Zobrazte želaný záznam a stlačte [Delete] (Odstrániť). [Delete] (Odstrániť) SK 27