Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

2 Stlačte stred

2 Stlačte stred otočného ovládača pre potvrdenie [OK]. Pre zrušenie operácie stlačte [Cancel] (Zrušiť). [Cancel] (Zrušiť) [OK] Základné operácie z Odstránenie viacerých záznamov Ak chcete zvoliť a odstrániť viacero záznamov naraz, zvoľte [Menu] t [Playback] (Prehrávanie) t [Delete] (Odstrániť). SK 28

Používanie otočného ovládača a dotykových tlačidiel Otočný ovládač a dotykové tlačidlá umožňujú využívať rôzne funkcie fotoaparátu. x Otočný ovládač Pri snímaní sú otočnému ovládaču priradené funkcie DISP (Display Contents) (Zobraziť obsah) a (Exposure Comp.) (Kompenzácia expozície). Pri prehrávaní sú otočnému ovládaču priradené funkcie DISP (Display Contents) (Zobraziť obsah) a (Image Index) (Indexové zobrazenie). Ak stláčate pravú/ľavú/hornú/dolnú časť otočného ovládača a sledujete OSD zobrazenia, môžete zvoliť nastaviteľné položky. Výber potvrdíte stlačením stredu otočného ovládača. Šípka znamená, že je možné otočný ovládač otáčať. Základné operácie Ak sa na displeji zobrazia voľby, môžete ich prehliadať otáčaním alebo stláčaním pravej/ľavej/ hornej/dolnej časti otočného ovládača. Výber vykonáte stlačením stredu otočného ovládača. SK 29