Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Používanie funkcií

Používanie funkcií snímania Nastavenia pomocou funkcie Photo Creativity Vďaka displeju špeciálne upravenému na intuitívnejšie ovládanie oproti bežným displejom môžete fotoaparát ovládať intuitívne pomocou funkcie Photo Creativity. Objekt môžete nasnímať jednoucho pomocou jednoduchých operácií a ľahko tak získať kreatívne fotografie. 1 Stlačte [Menu] a zvoľte [Shoot Mode] (Režim snímania) t (Intelligent Auto) (Inteligentný automatický režim). [Menu] 2 Stlačte stred otočného ovládača. Zobrazí sa zobrazenie Photo Creativity. SK 32 3 4 Otočný ovládač Otáčaním otočného ovládača zvoľte položku, ktorú chcete nastaviť, potom stlačte stred ovládača. (Bkground Defocus) (Rozostrenie pozadia): Nastavenie rozmazania pozadia. (Picture Effect) (Obrazový efekt): Výber želaného efektového filtra pre snímanie. (Soft Skin Effect) (Efekt jemnej pokožky): Nastavenie úrovne efektu jemnej pokožky. (Self-timer/Continuous Adv.) (Samospúšť/Pokročilé nepretržité snímanie): Nastavenie 10-sekundovej samospúšte/ Nepretržitého snímania záberov vysokou rýchlosťou. (Vividness) (Oživenie): Nastavenie oživenia obrazu. (Color) (Farba): Nastavenie farieb. (Brightness) (Jas): Nastavenie jasu. Otáčaním otočného ovládača zvoľte želané nastavenie, potom stlačte stred ovládača. Obnoví sa zobrazenie Photo Creativity. Opakovaním krokov 2 – 4 skombinujte rôzne funkcie. Poznámka • Funkcia Photo Creativity je dostupná, len ak je nasadený objektív s uchytením E-mount.

z Prehrávanie v režime Photo Creativity V režime Photo Creativity stlačením tlačidla aktivujete režim prehrávania Photo Creativity. Stlačením [Back] (Späť) obnovíte režim snímania a môžete snímať s tým istým nastavením. x Jednoduché rozostrenie pozadia (Background Defocus Control) 1 2 Zvoľte (Bkground Defocus) (Rozostrenie pozadia) (str. 32). Rozostrite pozadie otáčaním otočného ovládača. : Otáčaním doprava zaostrujete : Otáčaním doľava rozostrujete Pôvodný stav obnovíte stlačením [Cancel] (Zrušiť). • Môžete nasnímať pohyblivý záznam s hodnotou nastavenou efektom rozostrenia. Poznámka • Efekt rozostrenia nemusí byť zreteľný v závislosti od vzdialenosti od objektu alebo použitého objektívu. Používanie funkcií snímania z Zlepšenie výsledkov rozostrenia pozadia • Priblížte sa k objektu. • Zvýšte vzdialenosť medzi objektom a pozadím. SK 33