Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Shutter Priority

Shutter Priority (Priorita rýchlosti uzávierky) Aperture Priority (Priorita clony) Program Auto Nastavenie rýchlosti uzávierky, aby sa vyjadril pohyb objektu. Nastavenie ostrej oblasti zaostrenia alebo nastavenie rozostrenia pozadia. Automatické snímanie s predprogramovanými nastaveniami, ktoré umožní upraviť nastavenia s výnimkou expozície (rýchlosť uzávierky a clona). SK 50 x Camera (Fotoaparát) Nastavenie funkcií snímania, ako sú nepretržité snímanie, samospúšť a blesk. Drive Mode (Režim mechaniky) Flash Mode (Režim blesku) AF/MF Select (Výber automatického/ manuálneho zaostrovania) Autofocus Area (Zóna automatického zaostrovania) Autofocus Mode (Režim automatického zaostrovania) Precision Dig. Zoom (Presná digitálna transfokácia) Face Detection (Detekcia tváre) Smile Shutter (Snímanie úsmevu) Nastavenie režimu mechaniky, ako je nepretržité snímanie, samospúšť alebo sériové snímanie. (Single-shot Adv. (Pokročilé snímanie samostatného záberu)/Continuous Adv. (Pokročilé nepretržité snímanie)/Speed Priority Cont. (Nepretržité snímanie s prioritou rýchlosti uzávierky)/Self-timer (Samospúšť)/Self-timer(Cont.) (Samospúšť (Nepretržité))/Bracket: Cont. (Sériové snímanie: Nepretržité)) Nastavenie režimu pre blýskanie blesku. (Flash Off (Zakázaný blesk)/Autoflash (Automatický blesk)/Fill-flash (Vynútený blesk)/Slow Sync. (Pomalá synchronizácia)/Rear Sync. (Zadná synchronizácia)) Nastavenie režimu automatického alebo manuálneho zaostrovania. (Autofocus (Automatické zaostrovanie)/DMF/ Manualfocus (Manuálne zaostrovanie)) Výber zaostrovacej zóny. (Multi (Viacbodová)/Center (Na stred)/Flexible Spot (Flexibilný bod)) Voľba režimu automatického zaostrovania. (Single-shot AF (Automatické zaostrovanie na jeden záber)/Continuous AF (Nepretržité automatické zaostrovanie)) Nastavenie digitálnej transfokácie. Automatické zisťovanie ľudských tvárí a nastavenie vhodného zaostrenia a expozície. (Off (Vyp.)/Auto/Child Priority (Priorita detí)/ Adult Priority (Priorita dospelých)) Automatické snímanie, keď fotoaparát zistí úsmev. (On (Zap.)/Off (Vyp.))

Smile Detection (Detekcia úsmevu) Soft Skin Effect (Efekt jemnej pokožky) Shooting Tip List (Prehľad tipov pre snímanie) Display Contents (Zobrazenie obsahu) Nastavenie citlivosti funkcie Smile Shutter, podľa ktorej posudzuje úsmev. (Big Smile (Veľký úsmev)/Normal Smile (Bežný úsmev)/Slight Smile (Mierny úsmev)) Nastavenie úrovne efektu jemnej pokožky. (High (Vysoký)/Mid (Stredný)/Low (Nízky)/Off (Vyp.)) Zobrazenie všetkých tipov pre snímanie. Prepínanie informácií zobrazovaných v zobrazení pre snímanie. (Disp. Basic Info (Zobrazenie základných informácií)/ Display Info. (Zobraziť informácie)/No Disp. Info. (Nezobrazovať informácie)) x Image Size (Veľkosť) Nastavenie veľkosti záberov/záznamov a pomeru strán atď. Still (Statické zábery) Image Size (Veľkosť) Aspect Ratio (Pomer strán) Quality (Kvalita) Nastavenie veľkosti záberu/záznamu. (3:2: L: 16M/ M: 8.4M/ S: 4.0M 16:9: L: 14M/ M: 7.1M/ S: 3.4M) Voľba pomeru strán. (3:2/16:9) Voľba formátu kompresie. (RAW/RAW & JPEG/Fine (Vysoká kvalita)/ Standard (Štandard)) 3D Panorama (3D panoráma) Image Size (Veľkosť) Nastavenie veľkosti pre panoramatické 3D zábery. (16:9/Standard (Štandardný)/Wide (Širokouhlý)) Panorama Direction (Smer panorámy) Panorama (Panoráma) Image Size (Veľkosť) Panorama Direction (Smer panorámy) Nastavenie smeru posuvu fotoaparátu pri snímaní panoramatických 3D záberov. (Right (Doprava)/Left (Doľava)) Nastavenie veľkosti záberu/záznamu. (Standard (Štandardný)/Wide (Širokouhlý)) Nastavenie smeru posuvu fotoaparátu pri snímaní panoramatických záberov. (Right(Doprava)/Left (Doľava)/Up (Nahor)/Down (Nadol)) Movie (Pohyblivý záznam) Image Size (Veľkosť) Nastavenie veľkosti záberu/záznamu. (1280 × 720 (Fine) (Vysoká kvalita)/1280 × 720 (Std) (Štandard)/VGA) SK 51 Prehľad dostupných funkcií