Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

SK 54 Histogram MF

SK 54 Histogram MF Assist (Asistent manuálneho zaostrovania) Color Space (Farebný priestor) Zobrazenie histogramu s distribúciou jasu. (On (Zap.)/Off (Vyp.)) Zobrazenie zväčšeného obrazu pri manuálnom zaostrovaní. (No Limit (bez obmedzenia)/5 Sec/2 Sec/Off (Vyp.)) Zmena rozsahu reprodukcie farieb. (sRGB/AdobeRGB) SteadyShot (Stabilizátor) Nastavenie kompenzácie otrasov fotoaparátu. (On (Zap.)/Off (Vyp.)) Release w/oLens (Uvoľnenie bez objektívu) Long Exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO) Movie Audio Rec (Nahrávanie zvuku pohyblivého záznamu) Nastavenie, či bude fungovať spúšť pri používaní bez objektívu alebo nie. (Enable (Povoliť)/Disable (Zakázať)) Nastavenie spracovania redukcie šumu pri snímaní s dlhou expozíciou. (On (Zap.)/Off (Vyp.)) Nastavenie spracovania redukcie šumu pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO. (Auto/Weak (Slabá)) Nastavenie nahrávania zvuku pri snímaní pohyblivého záznamu. (On (Zap.)/Off (Vyp.)) Custom Key Settings (Vlastné nastavenie tlačidiel) Left Key Setting (Nastavenie ľavého tlačidla) Right Key Setting (Nastavenie pravého tlačidla) Priradenie funkcie tlačidlu v ľavej časti otočného ovládača. (Shoot Mode/Shoot. Tips/Drive Mode/AF/MF Select/ Autofocus Mode/Autofocus Area/Precision Dig. Zoom/ISO/White Balance/Metering Mode/DRO/Auto HDR/Creative Style/Flash Mode/Flash Compensation/ MF Assist/Not set (Bez nastavenia)) Priradenie funkcie tlačidlu v pravej časti otočného ovládača. (Shoot Mode/Shoot. Tips/Drive Mode/AF/MF Select/ Autofocus Mode/Autofocus Area/Precision Dig. Zoom/ISO/White Balance/Metering Mode/DRO/Auto HDR/Creative Style/Flash Mode/Flash Compensation/ MF Assist/Not set (Bez nastavenia)) Soft key B Setting Priradenie funkcie dotykovému tlačidlu B. (Nastavenie dotykového (Shoot Mode/Shoot. Tips/Drive Mode/AF/MF Select/ tlačidla B) Autofocus Mode/Precision Dig. Zoom/ISO/White Balance/Metering Mode/DRO/Auto HDR/Creative Style/Flash Mode/Flash Compensation/MF Assist) Soft key C Setting Priradenie funkcie dotykovému tlačidlu C. (Nastavenie dotykového (Shoot Mode/Custom (Vlastné)) tlačidla C)

Custom (Vlastné) Vlastné priradenie funkcií dotykovému tlačidlu C. (Drive Mode/AF/MF Select/Autofocus Mode/ Autofocus Area/ISO/White Balance/Metering Mode/ DRO/Auto HDR/Creative Style/Flash Mode/Not set (Bez nastavenia)) Main Settings (Hlavné nastavenia) Menu start (Úvodné Menu) Beep (Pípanie) Language (Jazyk) Date/Time Setup (Nastavenie dátumu/ času) Area Setting (Nastavenie oblasti) Help Guide Display (Zobrazenie pomocných informácií) Power Save (Úspora energie) LCD Brightness (Jas LCD displeja) Display Color (Farba displeja) Wide Image (Širokouhlý obraz) Playback Display (Zobrazenie prehrávania) CTRL FOR HDMI (Ovládanie cez HDMI) USB Connection (USB prepojenie) Cleaning Mode (Režim čistenia) Výber prvého zobrazeného Menu - hlavné Menu alebo naposledy zobrazené Menu. (Top (Hlavné)/Previous (Naposledy zobrazené)) Nastavenie, či bude pri ovládaní fotoaparátu zaznievať zvukový signál. (AF Sound (Zvuk automatického zaostrovania)/ High (Vysoké)/Low (Nízke)/Off (Vyp.)) Nastavenie jazyka pre zobrazenia na displeji. Nastavenie dátumu a času. Nastavenie oblasti, v ktorej používate fotoaparát. Zapnutie/vypnutie zobrazovania pomocných informácií. (On (Zap.)/Off (Vyp.)) Nastavenie času, po ktorom sa fotoaparát prepne do úsporného režimu. (30 Min/10 Min/5 Min/1 Min) Nastavenie jasu podsvietenia LCD displeja. (Auto/Manual (Manuálne)/Sunny Weather (Slnečno)) Nastavenie farby LCD displeja. (Black (Čierna)/White (Biela)/Blue (Modrá)/ Pink (Ružová)) Výber spôsobu zobrazovania širokouhlého obrazu. (Full Screen (Na celý displej)/Normal (Normálne)) Výber spôsobu prehrávania záberov/záznamov snímaných na výšku. (Auto Rotate (Automatické otočenie)/Manual Rotate (Manuálne otočenie)) Nastavenie možnosti ovládať fotoaparát diaľkovým ovládaním od HDMI-kompatibilného TVP. (On (Zap.)/Off (Vyp.)) Nastavenie režimu používaného pre USB prepojenie. (Mass Storage/PTP) Čistenie snímacieho prvku. SK 55 Prehľad dostupných funkcií