Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Riešenie problémov Ak

Riešenie problémov Ak sa pri prevádzke fotoaparátu stretnete s akýmkoľvek problémom, pokúste sa ho vyriešiť nasledovnými spôsobmi. 1 Pozri položky na str. 70 až 73. Pozri tiež príručku “α Handbook” (PDF). 2 Vyberte akumulátor a po cca minúte akumulátor znova vložte a zapnite fotoaparát. 3 Resetujte nastavenia (str. 56). SK 70 4 Kontaktujte predajcu Sony alebo autorizované servisné stredisko Sony. Akumulátor a napájanie Akumulátor nie je možné vložiť. • Pri vkladaní akumulátora hranou akumulátora pritlačte ovládač zaistenia (str. 15). • Používať môžete len akumulátor NP-FW50. Overte, či používate akumulátor NP-FW50. Indikátor stavu akumulátora nie je presný. Prípadne je zobrazená dostatočná kapacita akumulátora, ale výdrž je krátka. • Je to bežný jav, keď dlhší čas používate fotoaparát v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí. • Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 14). • Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový. Fotoaparát sa nedá zapnúť. • Správne vložte nabitý akumulátor (str. 15). • Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 14). • Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový. Napájanie sa svojvoľne vypína. • Ak je fotoaparát alebo akumulátor príliš horúci, zobrazí sa výstražné hlásenie a fotoaparát sa z dôvodu vlastnej ochrany automaticky vypne.

• Ak fotoaparát určitý čas nepoužívate, prepne sa do úsporného režimu. Ak chcete zrušiť úsporný režim, vykonajte na fotoaparáte nejakú operáciu, napr. stlačte spúšť do polovice. Počas nabíjania bliká indikátor CHARGE. • Používať môžete len akumulátor NP-FW50. Overte, či používate akumulátor NP-FW50. • Ak používate akumulátor, ktorý ste dlhší čas nepoužívali, indikátor CHARGE môže blikať. • Indikátor CHARGE bliká dvomi spôsobmi, rýchlo (cca v 0,15-sekundových intervaloch) a pomaly (cca v 1,5-sekundových intervaloch). Ak bliká rýchlo, vyberte akumulátor a znova ho nasaďte. Ak indikátor CHARGE znova bliká rýchlo, má akumulátor nejakú poruchu. Pomalé blikanie indikuje, že nabíjanie je pozastavené z dôvodu nevhodnej okolitej teploty pre nabíjanie. Nabíjanie sa obnoví a indikátor CHARGE bude svietiť, keď bude teplota okolia vhodná na nabíjanie. Akumulátor nabíjajte v rozsahu teplôt 10°C až 30°C. Snímanie LCD displej sa nezapol, aj keď je napájanie zapnuté. • Ak fotoaparát určitý čas nepoužívate, prepne sa do úsporného režimu. Ak chcete zrušiť úsporný režim, vykonajte na fotoaparáte nejakú operáciu, napr. stlačte spúšť do polovice. Spúšť nefunguje. • Používate pamäťovú kartu s ochrannou klapkou a klapka je nastavená do pozície LOCK. Prepnite klapku do polohy umožňujúcej snímanie. • Overte voľnú kapacitu karty. • Počas nabíjania blesku nie je možné snímať. • Objektív nie je správne nasadený. Nasaďte objektív správne (str. 17). Iné Snímanie trvá dlhý čas. • Je zapnutá funkcia redukcie šumu. Nejde o poruchu. • Snímate v režime RAW. Keďže je súbor RAW veľký, snímanie v režime RAW môže trvať dlhší čas. • Funkcia Auto HDR spracúva obraz. Nedá sa zaostriť. • Objekt je príliš blízko. Preverte minimálnu zaostrovaciu (ohniskovú) vzdialenosť objektívu. • Snímate v režime manuálneho zaostrovania. Nastavte [AF/MF Select] (Výber automatického/manuálneho zaostrovania) na [Autofocus] (Automatické zaostrovanie). SK 71