Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

SK 76 Ak skondenzovala

SK 76 Ak skondenzovala vlhkosť Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti napr. vo vnútri objektívu, nedokážete nasnímať ostré záznamy. Interná nabíjateľná batéria Váš fotoaparát sa dodáva spolu s internou nabíjateľnou batériou, ktorá zaisťuje, že nastavenie času a dátumu atď. bude uchované bez ohľadu na zapnutie alebo vypnutie napájania, resp. vloženie/vybratie akumulátora. Nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa batéria úplne cca po troch mesiacoch. V takomto prípade batériu pred používaním fotoaparátu nabite. Vybitá nabíjateľná batéria však nijako neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania. Ak sa aj po každom nabití batérie obnovia výrobné nastavenia fotoaparátu, interná nabíjateľná batéria je už zrejme nefunkčná. Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony. Postup nabíjania internej nabíjateľnej batérie Fotoaparát pripojte do elektrickej siete pomocou AC adaptéra (v predaji zvlášť), alebo do fotoaparátu vložte maximálne nabitý akumulátor a ponechajte ho viac ako 24 hodín vypnutý. Pamäťové karty Na pamäťové karty ani kartový adaptér nič nelepte (nálepky atď.). Môže dôjsť k poruche. Snímanie/Prehrávanie • Pri prvom použití karty s týmto fotoaparátom odporúčame kartu naformátovať vo fotoaparáte, aby sa zabezpečila stabilita vlastností karty počas snímania. Formátovanie odstráni všetky dáta z karty a nie je možná ich obnova. Dôležité dáta odporúčame zálohovať (napr. v PC atď.). • Ak opakovane ukladáte/ odstraňujete zábery/záznamy, môže na karte vzniknúť fragmentácia dát. Potom nemusí byť možné snímať pohyblivý záznam. V takomto prípade uložte zábery/záznamy do PC alebo na iné úložné médium a naformátujte kartu. • Záznam (zábery/záznam), ktorý nie je možné uskutočniť snímaním alebo prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti fotoaparátu alebo pamäťovej karty, nie je možné nijakým spôsobom kompenzovať. • Aby ste predišli možnému riziku straty dát, pravidelne kopírujte (zálohujte) dáta na disk. • Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí vykonajte testovacie snímanie, ktorým skontrolujete, či fotoaparát pracuje správne. • Fotoaparát nie je odolný voči prachu, špliechaniu ani vode. • Fotoaparátom nemierte do slnka ani do iného zdroja silného svetla. Môže dôjsť k poruche fotoaparátu.

• Nepozerajte sa priamo do slnka cez zložený objektív. Môže to spôsobiť nevratné poškodenie zraku. Prípadne to môže spôsobiť poškodenie objektívu. • Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde dochádza ku generovaniu rádiových vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát nemusí snímať/prehrávať správne. • Používanie fotoaparátu v piesčitom alebo prašnom prostredí môže spôsobiť poruchu. • Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti, pred používaním vlhkosť z fotoaparátu odstráňte (str. 75). • Fotoaparátom netraste, ani nenarážajte. Okrem poruchy a nemožnosti snímania môžete spôsobiť nefunkčnosť pamäťovej karty alebo poškodenie, prípadne stratu údajov. • Pred použitím vyčistite povrch blesku. Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí blesku môže spôsobiť roztopenie nečistôt na povrchu blesku, čím môže dôjsť k nedostatočnému osvetleniu. • Fotoaparát, dodávané príslušenstvo atď. držte mimo dosahu detí. Môžu prehltnúť drobné predmety (napr. pamäťovú kartu atď.). V prípade výskytu takéhoto problému ihneď kontaktujte lekára. Zábery vo formáte RAW Na zobrazenie záberov RAW nasnímaných fotoaparátom je potrebný softvér “Image Data Converter SR” z CD-ROM disku (dodávaný). Ak neplánujete modifikovať nasnímané zábery, odporúčame snímať do formátu JPEG. Upozornenie k autorským právam Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neautorizovaným kopírovaním takýchto materiálov sa môžete dopustiť porušenia zákonov o autorských právach. Obrázky v návode Obrázky používané v tomto návode ako imitácie fotografií sú reprodukcie. Nejde o skutočné fotografie nasnímané týmto fotoaparátom. Údaje o špecifikáciách popisované v tomto návode Údaje o vlastnostiach a špecifikáciách platia v nasledovných podmienkach, ak nie je v návode uvedené inak: Pri okolitej teplote 25°C a pri používaní maximálne nabitého akumulátora, ktorý sa nabíjal ešte hodinu po zhasnutí indikátora CHARGE. Iné SK 77