Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

SK 84 I Ikony

SK 84 I Ikony ............................................ 66 Image Data Converter SR............ 61 Image Data Lightbox SR ............. 61 Image Index (Indexové zobrazenie)............. 47 Inštalácia ...................................... 59 Intelligent Auto (Inteligentný automatický režim).................. 36 ISO............................................... 52 J Jednoduché rozostrenie pozadia (Background Defocus Control) ................................................. 33 K Kompenzácia expozície ............... 35 Kondenzácia vlhkosti................... 75 L Landscape (Krajinka)................... 37 Language (Jazyk)......................... 55 LCD Brightness (Jas LCD displeja)................... 55 Left Key Setting (Nastavenie ľavého tlačidla) .... 54 Long Exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) .................. 54 M Macintosh .................................... 60 Macro (Makro)............................. 37 Manual Exposure (Manuálna expozícia).............. 36 Menu ............................................ 49 Menu start (Úvodné Menu) ......... 55 Metering Mode (Režim merania) ... 52 MF Assist (Asistent manuálneho zaostrovania) ........................... 54 Movie Audio Rec (Nahrávanie zvuku pohyblivého záznamu)............. 54 N Nabíjanie akumulátora ................ 14 Nastavenie hodín......................... 22 New Folder (Nový priečinok) ..... 56 Night Portrait (Nočný portrét)..... 37 Night View (Nočný pohľad)........ 37 O Objektív....................................... 17 Otočný ovládač............................ 29 P Pamäťová karta............................ 19 Panorama (Panoráma) ................. 38 Panorama Direction (Smer panorámy) .................... 51 Peaking Color (Farba špičky)...... 53 Peaking Level (Úroveň špičiek) .... 53 Photo Creativity............................. 32 Picture Effect (Obrazový efekt)..... 34 Pohyblivý záznam ....................... 25 Prehrávanie.................................. 26 Playback Display (Zobrazenie prehrávania)........ 55 Pomocné informácie.................... 31 Prehrávanie na TVP .................... 48 Prehrávanie rolovaním ................ 39 PMB ............................................ 61 Portrait (Portrét) .......................... 37 Power Save (Úspora energie)...... 55 Precision Dig. Zoom (Presná digitálna transfokácia) ............ 50 Program Auto .............................. 36 Protect (Ochrana) ........................ 53 Q Quality (Kvalita) ......................... 51

R Recover Image DB (Obnoviť databázu).................. 56 Red Eye Reduction (Eliminácia efektu červených očí) .............. 53 Release w/oLens (Uvoľnenie bez objektívu)....... 54 Reset Default (Obnoviť výrobné nastavenia).... 56 Right Key Setting (Nastavenie pravého tlačidla)... 54 Rotate (Otočenie)......................... 53 S Scene Selection (Výber scény) .... 37 Select Date (Výber dátumu) ........ 53 Select Folder (Výber priečinka)... 53 Select Shoot. Folder (Výber priečinka pre snímanie) ........... 56 Samospúšť.................................... 42 Setup (Nastavenia)....................... 53 Shoot Mode (Režim snímania) .... 36 Snímanie statických záberov ....... 24 Shooting Tip List (Prehľad tipov pre snímanie) ... 51 Shutter Priority (Priorita rýchlosti uzávierky).... 39 Slide Show (Prezentácia)............. 52 Smile Detection (Detekcia úsmevu) ................... 51 Smile Shutter (Snímanie úsmevu) ... 50 Soft key B Setting (Nastavenie dotykového tlačidla B) ............ 54 Soft key C Setting (Nastavenie dotykového tlačidla C) ............ 54 Soft Skin Effect (Efekt jemnej pokožky)........... 51 Softvér.......................................... 59 Specify Printing (Špecifikovať tlač) .................. 53 Speed Priority Cont. (Priorita rýchlosti nepretržitého snímania) ................................ 43 Sports Action (Športová akcia) ... 37 SteadyShot (Stabilizátor) ............ 54 Still/Movie Select (Výber statických záberov/ pohyblivého záznamu)............ 52 Sunset (Západ slnka)................... 37 Sweep Panorama (Posúvaná panoráma) ............. 38 T Technické údaje .......................... 78 Tipy pre snímanie........................ 31 U Upload Settings (Nastavenia uploadu).............. 56 USB Connection (USB prepojenie).................... 55 V Veľkosť ........................................ 44 Version (Verzia).......................... 56 Volume Settings (Nastavenia hlasitosti) ............ 53 W White Balance (Vyváženie bielej farby) ......... 52 Wide Image (Širokouhlý obraz) ..... 55 Windows ..................................... 59 Z Zväčšenie záberu......................... 46 Iné SK 85

 • Page 1:

  4-183-855-11(1) Digitální fotoapa

 • Page 4 and 5:

  Česky Záznam majitele Název mode

 • Page 6 and 7:

  [ Likvidace starých elektrických

 • Page 8 and 9:

  Seznam položek nabídek ..........

 • Page 10 and 11:

  Příprava fotoaparátu Popis jedno

 • Page 12 and 13:

  x Blesk Příprava fotoaparátu A Z

 • Page 14 and 15:

  Příprava akumulátoru Před prvn

 • Page 16 and 17:

  2 Koncem akumulátoru stlačte zaji

 • Page 18 and 19:

  3 Mírně tlačte objektiv k fotoap

 • Page 20 and 21:

  Poznámka • Snímky zaznamenané

 • Page 22 and 23:

  Zapnutí fotoaparátu a nastavení

 • Page 24 and 25:

  Základní ovládání Pořizován

 • Page 26 and 27:

  Poznámky •Během záznamu videos

 • Page 28 and 29:

  2 Stisknutím středu ovládacího

 • Page 30 and 31:

  x Funkční tlačítka Funkce těch

 • Page 32 and 33:

  Používání funkcí záznamu Nast

 • Page 34 and 35:

  x Picture Effect (Obrazový efekt)

 • Page 36 and 37:

  Změna zobrazení na LCD displeji (

 • Page 38 and 39:

  x Scene Selection (Výběr scény)

 • Page 40 and 41:

  z Přehrávání panoramatických f

 • Page 42 and 43:

  Výběr režimu blesku 1 2 Nasaďte

 • Page 44 and 45:

  Souvislé pořizování snímků P

 • Page 46 and 47:

  3D Sweep Panorama (3D panoramatick

 • Page 48 and 49:

  Zobrazení seznamu snímků 1 Stisk

 • Page 50 and 51:

  Seznam položek nabídek Při stisk

 • Page 52 and 53:

  Autofocus Mode (Režim automatické

 • Page 54 and 55:

  x Brightness (Jas)/Color (Barvy) M

 • Page 56 and 57:

  CZ 54 x Setup (Nastavení) Můžete

 • Page 58 and 59:

  CZ 56 Soft key C Setting (Nastaven

 • Page 60 and 61:

  Eye-Fi Setup (Nastavení Eze-Fi) *

 • Page 62 and 63:

  Režim fotografování Exposure Com

 • Page 64 and 65:

  Režim fotografování Shutter Prio

 • Page 66 and 67:

  1 2 3 Zapněte počítač a vložte

 • Page 68 and 69:

  Pro zobrazení funkce Help (Nápov

 • Page 70 and 71:

  CZ 68 Videosekvence Tabulka níže

 • Page 72 and 73:

  Zobrazení Indikace Paměťová kar

 • Page 74 and 75:

  Pokročilé ovládání fotoaparát

 • Page 76 and 77:

  Napájení se náhle vypne. • Pok

 • Page 78 and 79:

  Při namáčknutí tlačítka spou

 • Page 80 and 81:

  CZ 78 Bezpečnostní pokyny Funkce

 • Page 82 and 83:

  CZ 80 Jak zabránit kondenzaci vlhk

 • Page 84 and 85:

  CZ 82 Technické údaje Fotoaparát

 • Page 86 and 87:

  Objektiv Objektiv Objektiv s pevný

 • Page 88 and 89:

  CZ 86 • Macintosh a Mac OS jsou o

 • Page 90 and 91:

  CZ 88 High ISO NR (ŘS při vysoké

 • Page 92 and 93:

  CZ 90

 • Page 94 and 95:

  Slovensky Záznam majiteľa Typové

 • Page 96 and 97:

  Upozornenie pre spotrebiteľov v US

 • Page 98 and 99:

  [ Likvidácia starých elektrickýc

 • Page 100 and 101:

  Prehľad dostupných funkcií Preh

 • Page 102 and 103:

  Príprava fotoaparátu Popis čast

 • Page 104 and 105:

  x Blesk Príprava fotoaparátu A Zn

 • Page 106 and 107:

  Príprava akumulátora Pred prvým

 • Page 108 and 109:

  3 Zatvorte kryt. Príprava fotoapar

 • Page 110 and 111:

  3 Jemne pritlačte objektív k foto

 • Page 112 and 113:

  Poznámka • Záznam nasnímaný n

 • Page 114 and 115:

  Zapnutie fotoaparátu a nastavenie

 • Page 116 and 117:

  Základné operácie Snímanie stat

 • Page 118 and 119:

  Poznámky • Počas snímania pohy

 • Page 120 and 121:

  2 Stlačte stred otočného ovláda

 • Page 122 and 123:

  x Dotykové tlačidlá Dotykové tl

 • Page 124 and 125:

  Používanie funkcií snímania Nas

 • Page 126 and 127: x Picture Effect (Obrazový efekt)
 • Page 128 and 129: Snímanie v rôznych režimoch 1 St
 • Page 130 and 131: x Sweep Panorama/3D Sweep Panorama
 • Page 132 and 133: z Rýchlosť uzávierky Ak použije
 • Page 134 and 135: Samospúšť 1 Stlačte [Menu]. [Me
 • Page 136 and 137: Výber veľkosti záberu/záznamu V
 • Page 138 and 139: Používanie funkcií prehrávania
 • Page 140 and 141: Zobrazenie záznamu na TV obrazovke
 • Page 142 and 143: Shutter Priority (Priorita rýchlos
 • Page 144 and 145: SK 52 x Brightness/Color (Jas/Farby
 • Page 146 and 147: SK 54 Histogram MF Assist (Asistent
 • Page 148 and 149: Version (Verzia) Demo Mode (Predvá
 • Page 150 and 151: Dostupné režimy blesku Dostupné
 • Page 152 and 153: 1 Zapnite PC a vložte dodávaný C
 • Page 154 and 155: Podrobnosti o softvéri “Image Da
 • Page 156 and 157: SK 64 Pohyblivý záznam V uvedenej
 • Page 158 and 159: Prehľad ikon na LCD displeji Na di
 • Page 160 and 161: Displej Indikácia Creative Style (
 • Page 162 and 163: Riešenie problémov Ak sa pri prev
 • Page 164 and 165: SK 72 • Okolité osvetlenie je ne
 • Page 166 and 167: SK 74 Bezpečnostné upozornenia Fu
 • Page 168 and 169: SK 76 Ak skondenzovala vlhkosť Vyp
 • Page 170 and 171: Technické údaje Fotoaparát [Syst
 • Page 172 and 173: Objektív Objektív E16 mm objektí
 • Page 174 and 175: SK 82 • Macintosh a Mac OS sú ob