Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Česky Záznam majitele

Česky Záznam majitele Název modelu a výrobní číslo je umístěno na spodní straně výrobku. Výrobní číslo si prosím poznačte do níže uvedeného řádku. Tyto údaje sdělte prodejci Sony vždy, když se na něj budete obracet s dotazem týkajícím se tohoto výrobku. Název modelu: NEX-C3 Výrobní číslo: ___________________________ VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - USCHOVEJTE JE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ NEBEZPEČÍ - ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PEČLIVĚ DODRŽUJTE TYTO POKYNY Pokud tvar síťové zástrčky neodpovídá síťové zásuvce, použijte volitelný adaptér zástrčky vhodného typu pro síťovou zásuvku. UPOZORNĚNÍ [ Akumulátor Při nesprávném používání akumulátoru může dojít k jeho prasknutí a vzniku požáru nebo chemických popálenin. Dbejte následujících upozornění: • Akumulátor nerozebírejte. • Nevystavujte akumulátor působení nadměrné síly nebo otřesům a chraňte jej před pádem, šlápnutím a nárazy. •Zabraňte zkratování akumulátoru a nedovolte, aby se kovové předměty dostaly CZ do kontaktu s konektory akumulátoru. 2

• Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám nad 60 °C, jako například na přímém slunci nebo v automobilu zaparkovaném na slunci. • Nelikvidujte akumulátor v ohni. • Nemanipulujte s lithium-iontovým akumulátorem, který je poškozený nebo ze kterého uniká elektrolyt. • Akumulátor nabíjejte pomocí originální nabíječky Sony nebo jiného zařízení, které je k tomu určeno. • Uchovávejte akumulátor mimo dosah malých dětí. • Udržujte akumulátor v suchu. • Akumulátor vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ doporučený společností Sony. • Starý akumulátor zlikvidujte přesně podle uvedených pokynů. [ Nabíječka akumulátoru Jestliže je síťový kabel připojen do síťové zásuvky, není nabíječka odpojena od síťového napájení, a to ani tehdy, pokud nesvítí indikátor CHARGE (Nabíjení). V případě jakýchkoliv potíží během používání nabíječky okamžitě odpojte nabíječku od napájení vytažením zástrčky síťového kabelu ze síťové zásuvky. Pokud je k nabíječce přiložen síťový kabel, smí být používán pouze s příslušnou nabíječkou. Nelze jej používat s žádnými jinými zařízeními. Pro zákazníky v Evropě [ Poznámka pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU Výrobcem tohoto přístroje je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci. Testy prokázaly, že tento přístroj odpovídá omezením stanoveným směrnicí EMC pro používání propojovacích kabelů, které jsou kratší než 3 metry. [ Varování Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou ovlivňovat obraz a zvuk tohoto přístroje. [ Upozornění Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus zapříčiní selhání přenosu dat v jeho průběhu, proveďte restart aplikace nebo odpojte a opět připojte komunikační kabel (USB atd.). CZ 3

 • Page 1: 4-183-855-11(1) Digitální fotoapa
 • Page 6 and 7: [ Likvidace starých elektrických
 • Page 8 and 9: Seznam položek nabídek ..........
 • Page 10 and 11: Příprava fotoaparátu Popis jedno
 • Page 12 and 13: x Blesk Příprava fotoaparátu A Z
 • Page 14 and 15: Příprava akumulátoru Před prvn
 • Page 16 and 17: 2 Koncem akumulátoru stlačte zaji
 • Page 18 and 19: 3 Mírně tlačte objektiv k fotoap
 • Page 20 and 21: Poznámka • Snímky zaznamenané
 • Page 22 and 23: Zapnutí fotoaparátu a nastavení
 • Page 24 and 25: Základní ovládání Pořizován
 • Page 26 and 27: Poznámky •Během záznamu videos
 • Page 28 and 29: 2 Stisknutím středu ovládacího
 • Page 30 and 31: x Funkční tlačítka Funkce těch
 • Page 32 and 33: Používání funkcí záznamu Nast
 • Page 34 and 35: x Picture Effect (Obrazový efekt)
 • Page 36 and 37: Změna zobrazení na LCD displeji (
 • Page 38 and 39: x Scene Selection (Výběr scény)
 • Page 40 and 41: z Přehrávání panoramatických f
 • Page 42 and 43: Výběr režimu blesku 1 2 Nasaďte
 • Page 44 and 45: Souvislé pořizování snímků P
 • Page 46 and 47: 3D Sweep Panorama (3D panoramatick
 • Page 48 and 49: Zobrazení seznamu snímků 1 Stisk
 • Page 50 and 51: Seznam položek nabídek Při stisk
 • Page 52 and 53: Autofocus Mode (Režim automatické
 • Page 54 and 55:

  x Brightness (Jas)/Color (Barvy) M

 • Page 56 and 57:

  CZ 54 x Setup (Nastavení) Můžete

 • Page 58 and 59:

  CZ 56 Soft key C Setting (Nastaven

 • Page 60 and 61:

  Eye-Fi Setup (Nastavení Eze-Fi) *

 • Page 62 and 63:

  Režim fotografování Exposure Com

 • Page 64 and 65:

  Režim fotografování Shutter Prio

 • Page 66 and 67:

  1 2 3 Zapněte počítač a vložte

 • Page 68 and 69:

  Pro zobrazení funkce Help (Nápov

 • Page 70 and 71:

  CZ 68 Videosekvence Tabulka níže

 • Page 72 and 73:

  Zobrazení Indikace Paměťová kar

 • Page 74 and 75:

  Pokročilé ovládání fotoaparát

 • Page 76 and 77:

  Napájení se náhle vypne. • Pok

 • Page 78 and 79:

  Při namáčknutí tlačítka spou

 • Page 80 and 81:

  CZ 78 Bezpečnostní pokyny Funkce

 • Page 82 and 83:

  CZ 80 Jak zabránit kondenzaci vlhk

 • Page 84 and 85:

  CZ 82 Technické údaje Fotoaparát

 • Page 86 and 87:

  Objektiv Objektiv Objektiv s pevný

 • Page 88 and 89:

  CZ 86 • Macintosh a Mac OS jsou o

 • Page 90 and 91:

  CZ 88 High ISO NR (ŘS při vysoké

 • Page 92 and 93:

  CZ 90

 • Page 94 and 95:

  Slovensky Záznam majiteľa Typové

 • Page 96 and 97:

  Upozornenie pre spotrebiteľov v US

 • Page 98 and 99:

  [ Likvidácia starých elektrickýc

 • Page 100 and 101:

  Prehľad dostupných funkcií Preh

 • Page 102 and 103:

  Príprava fotoaparátu Popis čast

 • Page 104 and 105:

  x Blesk Príprava fotoaparátu A Zn

 • Page 106 and 107:

  Príprava akumulátora Pred prvým

 • Page 108 and 109:

  3 Zatvorte kryt. Príprava fotoapar

 • Page 110 and 111:

  3 Jemne pritlačte objektív k foto

 • Page 112 and 113:

  Poznámka • Záznam nasnímaný n

 • Page 114 and 115:

  Zapnutie fotoaparátu a nastavenie

 • Page 116 and 117:

  Základné operácie Snímanie stat

 • Page 118 and 119:

  Poznámky • Počas snímania pohy

 • Page 120 and 121:

  2 Stlačte stred otočného ovláda

 • Page 122 and 123:

  x Dotykové tlačidlá Dotykové tl

 • Page 124 and 125:

  Používanie funkcií snímania Nas

 • Page 126 and 127:

  x Picture Effect (Obrazový efekt)

 • Page 128 and 129:

  Snímanie v rôznych režimoch 1 St

 • Page 130 and 131:

  x Sweep Panorama/3D Sweep Panorama

 • Page 132 and 133:

  z Rýchlosť uzávierky Ak použije

 • Page 134 and 135:

  Samospúšť 1 Stlačte [Menu]. [Me

 • Page 136 and 137:

  Výber veľkosti záberu/záznamu V

 • Page 138 and 139:

  Používanie funkcií prehrávania

 • Page 140 and 141:

  Zobrazenie záznamu na TV obrazovke

 • Page 142 and 143:

  Shutter Priority (Priorita rýchlos

 • Page 144 and 145:

  SK 52 x Brightness/Color (Jas/Farby

 • Page 146 and 147:

  SK 54 Histogram MF Assist (Asistent

 • Page 148 and 149:

  Version (Verzia) Demo Mode (Predvá

 • Page 150 and 151:

  Dostupné režimy blesku Dostupné

 • Page 152 and 153:

  1 Zapnite PC a vložte dodávaný C

 • Page 154 and 155:

  Podrobnosti o softvéri “Image Da

 • Page 156 and 157:

  SK 64 Pohyblivý záznam V uvedenej

 • Page 158 and 159:

  Prehľad ikon na LCD displeji Na di

 • Page 160 and 161:

  Displej Indikácia Creative Style (

 • Page 162 and 163:

  Riešenie problémov Ak sa pri prev

 • Page 164 and 165:

  SK 72 • Okolité osvetlenie je ne

 • Page 166 and 167:

  SK 74 Bezpečnostné upozornenia Fu

 • Page 168 and 169:

  SK 76 Ak skondenzovala vlhkosť Vyp

 • Page 170 and 171:

  Technické údaje Fotoaparát [Syst

 • Page 172 and 173:

  Objektív Objektív E16 mm objektí

 • Page 174 and 175:

  SK 82 • Macintosh a Mac OS sú ob

 • Page 176 and 177:

  SK 84 I Ikony .....................