Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie softvéru

Používanie softvéru Inštalácia softvéru (Windows) Prihláste sa ako správca. 1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM. Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie. • Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme Windows XP: [My Computer]) t (SONYPMB) t [Install.exe]. • Ak sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania, vyberte možnosť spustenia súboru „Run Install.exe“ a pokračujte v inštalácii podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke. 2 Kliknite na možnosť [Inštalova]. Skontrolujte, či sú vybraté možnosti „Sony Image Data Suite“ a „PMB“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke. • Po zobrazení príslušných pokynov na obrazovke počas tejto procedúry pripojte fotoaparát k počítaču (strana 149). Ak fotoaparát nepripojíte k počítaču, niektoré funkcie, ako je napríklad funkcia importu záberov, nemusia pracovať. • Môže sa vyžadovať reštart počítača. Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na potvrdenie reštartu počítača, reštartujte počítač podľa pokynov na obrazovke. • V závislosti od systémového prostredia počítača sa môžu nainštalovať ovládacie prvky DirectX. 3 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM z počítača. Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia ikony odkazov na tento softvér. „Image Data Converter SR“ „Image Data Lightbox SR“ „PMB“ „PMB Launcher“ „PMB Help“ Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Poznámky • Ak softvér „PMB“ už je nainštalovaný v počítači a predtým nainštalovaná verzia softvéru „PMB“ je nižšia než verzia softvéru „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), inštalujte aj softvér PMB z disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). • Ak je v počítači nainštalovaná verzia softvéru „PMB“, ktorá je nižšia než verzia 5.0.00, je možné, že niektoré funkcie tohto softvéru „PMB“ sa nebudú dať použiť, keď nainštalujete softvér „PMB“ z dodaného disku CD-ROM. Z dodaného disku CD-ROM sa nainštaluje aj program „PMB Launcher“ a „PMB“ alebo iný softvér tak bude možné spustiť aj pomocou programu „PMB Launcher“. Ak chcete spustiť aplikáciu „PMB Launcher“, dvakrát kliknite na ikonu odkazu na program „PMB Launcher“ na obrazovke počítača. Pokračovanie r 146 SK

Inštalácia softvéru (Macintosh) Prihláste sa ako správca. 1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM. 2 Dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM. 3 Skopírujte súbor [IDS_INST.pkg] v priečinku [MAC] na ikonu pevného disku. 4 Dvakrát kliknite na súbor [IDS_INST.pkg] v cieľovom priečinku. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu. Používanie programu „Image Data Converter SR“ Program „Image Data Converter SR“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako aj ďalšie akcie: • upravovať zábery nasnímané vo formáte RAW prostredníctvom rôznych korekcií, ako je napríklad krivka odtieňov farieb a zmena ostrosti; • upravovať zábery s vyvážením bielej farby, zmenou expozície, kreatívnym štýlom atď.; • ukladať zábery zobrazené a upravené v počítači. Záber môžete uložiť vo formáte RAW alebo vo všeobecnom formáte súborov. z Používanie programu „Image Data Converter SR“ Pozrite si Help. Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3]. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Stránka technickej podpory pre program „Image Data Converter SR“ (iba v angličtine) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Pokračovanie r 147 SK