Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Pri prehrávaní

Pri prehrávaní videozáznamu v počítači je obraz a zvuk rušený šumom. • Videozáznam sa prehráva priamo z pamäťovej karty. Importujte videozáznam do počítača pomocou softvéru „PMB“ a prehrajte ho. Po vytvorení pripojenia USB sa softvér „PMB“ nespustí automaticky. • Vytvorte pripojenie USB až po zapnutí počítača (strana 149). Pamäťová karta Nie je možné vložiť pamäťovú kartu. • Smer vkladania pamäťovej karty je nesprávny. Vložte ju správnym smerom. Nie je možné zaznamenávať na pamäťovú kartu. • Pamäťová karta je plná. Odstráňte nepotrebné zábery (strany 28, 86). • Je vložená nepoužiteľná pamäťová karta. Pamäťová karta bola omylom naformátovaná. • Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje. Odstránené údaje nie je možné obnoviť. Tlač Nie je možné tlačiť zábery. • Zábery vo formáte RAW nie je možné tlačiť. Ak chcete tlačiť zábery vo formáte RAW, najprv ich skonvertujte na formát JPEG pomocou programu „Image Data Converter SR“ na dodávanom disku CD-ROM. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Farba záberu je zvláštna. • Ak tlačíte zábery zaznamenané v režime Adobe RGB na tlačiarňach sRGB, ktoré nie sú kompatibilné s formátom Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 alebo novšia verzia), vytlačia sa s nižšou úrovňou sýtosti. Zábery sa vytlačia orezané z oboch strán. • V závislosti od tlačiarne môže byť orezaný pravý, ľavý, horný a dolný okraj záberu. Bočný okraj fotografie môže byť orezaný najmä v prípade, ak tlačíte záber nasnímaný s pomerom strán nastaveným na možnosť [16:9]. • Pri tlači záberov s použitím vlastnej tlačiarne zrušte nastavenie orezania alebo nastavenie záberu bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie. • Pri tlači záberov vo fotozberni požiadajte obsluhu o tlač záberov bez orezania oboch okrajov. Zábery nie je možné vytlačiť s vloženým dátumom. • Použitím softvéru „PMB“ môžete tlačiť zábery s vloženým dátumom. • Fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumov do záberu. Ak však tlačiareň alebo softvér rozpozná informácie funkcie Exif, zábery môžete vytlačiť s vloženým dátumom, pretože zábery nasnímané fotoaparátom obsahujú informácie o dátume zaznamenania. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne alebo softvéru a zistite, či je tlačiareň alebo softvér kompatibilný s informáciami funkcie Exif. • Pri tlači záberov vo fotozberni vám na požiadanie vytlačia zábery s vloženým dátumom. Pokračovanie r 156 SK

Iné Objektív je zahmlený. • V prístroji sa skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne jednu hodinu. Pri zapnutí fotoaparátu sa zobrazí hlásenie „Set Area/Date/Time.“. • Fotoaparát sa dlhší čas nepoužíval a akumulátor je len slabo nabitý alebo je vybitý. Nabite akumulátor a znova nastavte dátum (strana 119). Ak sa hlásenie zobrazuje pri každom nabíjaní akumulátora, interný nabíjateľný akumulátor je pravdepodobne vybitý. Poraďte sa s obchodným zástupcom spoločnosti Sony alebo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Sony. Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť, sa neznižuje alebo sa znižuje po dvoch. • Pri snímaní záberu vo formáte JPEG to je spôsobené mierou kompresie a veľkosťou záberu po zmene kompresie v závislosti od záberu. Nastavenie je obnovené bez operácie obnovenia. • Akumulátor bol vybratý, keď bol vypínač napájania nastavený do polohy ON. Pri vyberaní akumulátora sa uistite, či je fotoaparát vypnutý a či nesvieti indikátor prístupu. Fotoaparát nepracuje správne. • Vypnite fotoaparát. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Ak je fotoaparát horúci, vyberte akumulátor a pred touto opravou ho nechajte vychladnúť. • Ak používate sieťový adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne), odpojte napájací kábel. Pripojte napájací kábel a znova zapnite fotoaparát. Ak fotoaparát nepracuje ani po vyskúšaní týchto riešení, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Na obrazovke sa zobrazí indikátor „--E-“. • Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak indikátor po použití tohto postupu nezhasne, naformátujte pamäťovú kartu (strana 133). 157 SK