Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

• Funkciu Smile

• Funkciu Smile Shutter nie je možné použiť. • Keď je aktivovaný režim Photo Creativity, niektoré nastavenia v ponuke sa stanú neplatnými. • Keď sa fotoaparát vráti do režimu [Intelligent Auto] alebo ak sa vypne, obnovia sa predvolené nastavenia. z Súčasné používanie položiek nastavenia Položky nastavenia režimu Photo Creativity môžete používať súčasne. Stlačte stred ovládacieho kolieska a nastavte jednotlivé položky. Ikony nastavených položiek sa zobrazia na obrazovke. • Funkcia [Soft Skin Effect] nepracuje v režime nepretržitého snímania. • Stlačením položky [Undo] zrušíte poslednú položku nastavenia a ikona úplne vpravo sa vymaže. z Prehrávanie v režime Photo Creativity V režime Photo Creativity môžete stlačením tlačidla získať prístup k režimu prehrávania Photo Creativity. Ak sa chcete vrátiť do režimu snímania, stlačte tlačidlo [Back] a môžete snímať s rovnakým nastavením. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Background Defocus Režim Photo Creativity vám umožňuje jednoducho rozostriť pozadie, aby objekt lepšie vynikol. Efekt rozostrenia môžete skontrolovať na obrazovke LCD. Videozáznamy môžete nahrávať s efektom rozostrenia. Register 1 Stlačte stred ovládacieho kolieska. 2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Bkground Defocus] a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. 3 Otáčaním ovládacieho kolieska rozostrite pozadie. : Ak chcete zaostriť, otáčajte koliesko v smere hodinových ručičiek. : Ak chcete rozostriť, otáčajte koliesko proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel]. Poznámky • Dostupný rozsah rozostrenia závisí od použitého objektívu. • Efekt rozostrenia nemusí byť zreteľný. Závisí to od vzdialenosti od objektu a od použitého objektívu. Pokračovanie r 30 SK

z Ak chcete dosiahnuť lepší výsledok pri použití funkcie Rozostrenie pozadia • Prejdite bližšie k objektu. • Predĺžte vzdialenosť medzi objektom a pozadím. Picture Effect Funkciu Picture Effect môžete jednoducho nastaviť v režime Photo Creativity. Výberom požadovaného filtra efektu môžete dosiahnuť vytvorenie konkrétnej textúry. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií 1 Stlačte stred ovládacieho kolieska. 2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Picture Effect] a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. 3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný efekt. : Posterization (Color) : Posterization (B/W) : Pop Color : Retro Photo : Partial Color (Red) : Partial Color (Green) : Partial Color (Blue) : Partial Color (Yellow) : High-key : High Contrast Monochrome : Toy Camera Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel]. Podrobnosti o jednotlivých filtroch efektov nájdete na strane 43. Vyhľadávanie Menu Register Poznámka • Ak je vybratá možnosť [Partial Color (Red)], [Partial Color (Green)], [Partial Color (Blue)] alebo [Partial Color (Yellow)], zábery si v závislosti od objektu nemusia zachovať vybratú farbu. Pokračovanie r 31 SK