Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

ISO Nastavuje citlivosť

ISO Nastavuje citlivosť na svetlo. 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [ISO] t požadované nastavenie. (ISO AUTO) 200/400/800/1600/ 3200/6400/12800 Poznámky Automaticky nastavuje citlivosť ISO. Môžete nastaviť vyššiu rýchlosť uzávierky a obmedziť rozmazanie záberov na tmavých miestach alebo pohybujúcich sa objektov zvýšením citlivosti ISO (vyberte väčšie číslo). • Hodnota [ISO AUTO] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] • Čím je toto číslo väčšie, tým vyššia je úroveň šumu. • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] a položka [ISO] je nastavená na hodnotu [ISO AUTO], hodnota parametra ISO sa automaticky nastavuje v rozsahu od ISO 200 do ISO 1600. • Nastavenie [ISO AUTO] nie je k dispozícii v režime [Manual Exposure]. Ak zmeníte režim expozície na režim [Manual Exposure] s nastavením [ISO AUTO], prepne sa na hodnotu 200. Nastavte hodnotu položky ISO podľa podmienok snímania. z Nastavenie citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície) Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Nastavenie položky ISO (rýchlosti) zodpovedá citlivosti na svetlo pre nahrávacie médium, ktoré zahŕňa obrazový snímač prijímajúci svetlo. Aj keď je expozícia rovnaká, zábery sa od seba líšia v závislosti od nastavenia položky ISO. Vysoká citlivosť ISO Pri vysokej citlivosti ISO sa zábery budú zachytávať s primeraným jasom aj pri nedostatočnej expozícii. Zvýšenie citlivosti ISO však spôsobí zvýšenie šumu záberov. Nízka citlivosť ISO Môžete nahrávať plynulé zábery. Kompenzácia nízkej citlivosti ISO sa však vykoná spomalením rýchlosti uzávierky. Mali by ste zohľadniť aj roztrasenie fotoaparátu a pohyb objektov. 78 SK

White Balance Nastavuje odtiene farieb podľa podmienok okolitého osvetlenia. Túto funkciu použite, ak odtieň farieb záberu nevyšiel podľa vášho očakávania alebo ak chcete zmeniť odtieň farieb úmyselne, aby ste vyjadrili svoj fotografický zámer. 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t požadovaný režim. Ak chcete nastaviť vyváženie bielej farby tak, aby vyhovovalo konkrétnemu svetelnému zdroju, pozrite si vysvetlenia jednotlivých režimov. AWB (Auto WB) (Daylight) (Shade) (Cloudy) (Incandescent) (Fluorescent) (Flash) (C.Temp./Filter) (Custom) (Custom Setup) Fotoaparát automaticky zistí zdroj svetla a upraví odtiene farieb. Ak vyberiete možnosť vyhovujúcu konkrétnemu svetelnému zdroju, odtiene farieb sa upravia podľa daného svetelného zdroja (prednastavené vyváženie bielej farby). Upravuje vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného zdroja (teplota farieb). Dosahuje efekt filtrov CC (kompenzácia farieb) pre fotografie. Umožňuje používať nastavenie vyváženia bielej farby podľa nastavenia [Custom Setup]. Uchováva základnú bielu farbu (vlastné vyváženie bielej farby). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Poznámka • Hodnota [Auto WB] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] z Efekty podmienok osvetlenia Zobrazená farba objektu je ovplyvnená podmienkami osvetlenia. Odtiene farieb sa upravujú automaticky, ale odtiene farieb môžete upraviť aj manuálne pomocou funkcie [White Balance]. Počasie/ osvetlenie Charakteristika svetla Denné svetlo Zamračené Fluorescenčná Žiarovka lampa Biele Modravé Zelenkasté Červenkasté (štandardné) Pokračovanie r 79 SK