Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

SK 52 x Brightness/Color

SK 52 x Brightness/Color (Jas/Farby) Nastavenia jasu obrazu, ako je napr. režim merania a nastavenia farieb, ako napr. vyváženie bielej farby. Exposure Comp. Kompenzácia celkovej úrovne jasu v obraze. (Kompenzácia expozície) (–2.0EV až +2.0EV) ISO Nastavenie citlivosti ISO. (ISO AUTO/200 - 12800) White Balance (Vyváženie bielej farby) Metering Mode (Režim merania) Flash Compensation (Kompenzácia blesku) DRO/Auto HDR Creative Style (Kreatívny štýl) x Playback (Prehrávanie) Nastavenie funkcií prehrávania. Delete (Odstrániť) Slide Show (Prezentácia) Nastavenie farebných tónov podľa okolitého osvetlenia. (Auto WB/Daylight (Deň)/Shade (Tieň)/Cloudy (Zamračené)/Incandescent (Žiarovka)/Fluorescent (Žiarivka)/Flash (Blesk)/C.Temp. (Teplota farieb)/ Filter/Custom (Vlastné)/Custom Setup (Vlastné nastavenie)) Nastavenie režimu pre meranie expozície (úrovne jasu). (Multi (Viacbodové)/Center (Na stred)/Spot (Bodové)) Nastavenie intenzity blesku. (–2.0EV až +2.0EV) Automatická korekcia úrovne jasu a kontrastu. (Off (Vyp.)/D-Range Opt. (Optimalizácia dynamického rozsahu)/Auto HDR) Nastavenie metódy spracovania obrazu. (Standard (Štandard)/Vivid (Živý)/Portrait (Portrét)/ Landscape (Krajinka)/Sunset (Západ slnka)/ Black & White (Čiernobiely)) Odstránenie záberov/záznamov. (Multiple Img. (Viacero)/All in Folder (Všetky v priečinku)/All in Date Rng. (Všetky v danom rozsahu dátumov)) Automatické prehrávanie. (Still image mode (Režim statických záberov): Repeat (Opakovanie)/Interval/Image Type (Typ záberu)) (Movie mode (Režim pohyblivého záznamu): Repeat (Opakovanie)) Still/Movie Select Výber statických záberov alebo pohyblivého záznamu (Výber statických záberov/ pre prehrávanie. pohyblivého záznamu) (Still (Statické zábery)/Movie (Pohyblivé záznamy)) Image Index (Indexové zobrazenie) Nastavenie počtu miniatúr zobrazovaných v indexovom zobrazení. (6 Images (6 miniatúr)/12 Images (12 miniatúr))

Select Folder (Výber priečinka) Select Date (Výber dátumu) Rotate (Otočenie) Protect (Ochrana) 3D Viewing (3D zobrazenie) Enlarge Image (Zväčšiť obraz) Volume Settings (Nastavenia hlasitosti) Specify Printing (Špecifikovať tlač) Display Contents (Zobrazenie obsahu) Výber priečinka statických záberov pre prehrávanie. Výber dátumu pohyblivých záznamov pre prehrávanie. Otáčanie záberov Ochrana záberov/záznamov alebo zrušenie ochrany. (Multiple Img. (Viacero)/Cancel All Images (Zrušiť pre všetky zábery)/Cancel All Movies (Zrušiť pre všetky záznamy)) Možnosť zobrazovanie 3D záberov/záznamov po pripojení k 3D-kompatibilnému TVP. Zväčšenie obrazu. Nastavenie hlasitosti zvuku pri pohyblivých záznamoch. Výber záberov pre tlač alebo nastavení tlače. (DPOF Setup (Nastavenie DPOF)/Date Imprint (Tlač dátumu)) Prepínanie informácií zobrazovaných v zobrazení pre prehrávanie. (Display Info. (Zobraziť informácie)/Histogram/ No Disp. Info. (Nezobrazovať informácie)) x Setup (Nastavenia) Podrobnejšie nastavenia snímania alebo zmena nastavení fotoaparátu. Shooting Settings (Nastavenia snímania) AF Illuminator (AF iluminátor) Red Eye Reduction (Eliminácia efektu červených očí) Auto Review (Automatický náhľad) Grid Line (Mriežka) Peaking Level (Úroveň špičiek) Peaking Color (Farba špičky) Nastavenie AF iluminátora, ktorý pomáha pri automatickom zaostrovaní v nedostatočnom osvetlení. (Auto/Off (Vyp.)) Aktivovanie predzáblesku pred snímaním pri používaní blesku, aby sa zabránilo vzniku efektu červených očí. (On (Zap.)/Off (Vyp.)) Nastavenie času zobrazenia záberu ihneď po nasnímaní. (10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off (Vyp.)) Zapnutie zobrazovania mriežky, ktorá pomáha zostaviť kompozíciu záberov. (On (Zap.)/Off (Vyp.)) Zvýraznenie obrysov v zaostrenej oblasti špecifickou farbou. (High (Vysoké)/Mid (Stredné)/Low (Nízke)/Off (Vyp.)) Nastavenie farby používanej pri funkcii Peaking Level. (White (Biela)/Red (Červená)/Yellow (Žltá)) SK 53 Prehľad dostupných funkcií