Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Podrobnosti o softvéri

Podrobnosti o softvéri “Image Data Converter SR” a “Image Data Lightbox SR” pozri v pomocníkovi Help. Pomocníka Help spustíte kliknutím na [Start] (Štart) t [All Programs] (Všetky programy) t [Sony Image Data Suite] t [Help] (Pomocník) t [Image Data Converter SR Ver.3] alebo [Image Data Lightbox SR]. Podporné informácie pre softvér “Sony Image Data Suite” (len v angličtine): http://www.sony.co.jp/ids-se/ SK 62

Iné Dostupné počty záberov/dĺžky záznamov Po vložení pamäťovej karty do fotoaparátu a prepnutí prepínača napájania do polohy ON sa na LCD displeji zobrazí dostupný počet záberov, ktoré je možné nasnímať (ak budete snímať s aktuálnymi nastaveniami). Poznámky • Ak nažlto bliká “0” (dostupný počet záberov), pamäťová karta je zaplnená. Vymeňte kartu za novú, alebo odstráňte nepotrebné zábery/záznamy z danej karty (str. 27). • Ak nažlto bliká “NO CARD” (Žiadna karta) (dostupný počet záberov), nie je vložená žiadna karta. Vložte pamäťovú kartu. x Dostupné počty statických záberov a časy pohyblivých záznamov, ktoré je možné nasnímať na pamäťovú kartu Statické zábery V tabuľke sú uvedené orientačné dostupné počty statických záberov, ktoré je možné nasnímať na pamäťovú kartu naformátovanú týmto fotoaparátom. Hodnoty boli namerané pri testovaní so štandardnými pamäťovými kartami Sony. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok snímania. Veľkosť: L 16M Pomer strán: 3:2* (Jednotky: zábery) Kapacita Kvalita 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB Standard 386 781 1587 3239 6406 (Štandard) Fine 270 548 1116 2279 4510 (Vysoká kvalita) RAW & JPEG 74 154 319 657 1304 RAW 106 220 452 928 1840 * Keď je [Aspect Ratio] (Pomer strán) nastavené na [16:9], je možné nasnímať vyšší počet záberov, než uvádza tabuľka (okrem nastavenia [RAW]). SK 63 Iné