Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

SK 72 • Okolité

SK 72 • Okolité osvetlenie je nedostatočné. • Objekt môže vyžadovať špeciálne zaostrovanie. Použite nastavenie [Flexible Spot] (Flexibilný bod) alebo manuálne zaostrovanie. Blesk nepracuje. • Podvihnite blesk (str. 20). • Blesk nie je správne nasadený. Blesk nasaďte správne (str. 20). • V nasledovných režimoch snímania nie je možné používať blesk: – [Bracket: Cont.] (Sériové snímanie: Nepretržité) – [Sweep Panorama] (Posúvaná panoráma) – [3D Sweep Panorama] (Posúvaná 3D panoráma) – [Night View] (Nočný pohľad) a [Hand-held Twilight] (Snímanie za šera z ruky) v režime [Scene Selection] (Výber scény) – [Anti Motion Blur] (Ochrana pred rozmazaním pohybom) – Snímania pohyblivého záznamu V obraze snímanom s bleskom sa objavujú rozmazané okrúhle škvrny. • V zábere sa objavili drobné častice vo vzduchu (prach atď.), od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Nejde o poruchu. Nabitie blesku trvá príliš dlho. • Blesk v krátkom čase blysol viackrát po sebe. Ak blesk v krátkom čase blysne viackrát po sebe, nabíjanie môže trvať dlhšie než zvyčajne, aby sa blesk neprehrial. Záber nasnímaný s bleskom je príliš tmavý. • Ak je objekt za hranicou dosahu blesku (vzdialenosť, po ktorú dosiahne svetlo blesku), bude záber tmavý, lebo blesk neosvetlil objekt. Pri zmene citlivosti ISO sa mení aj dosah blesku (str. 41). Dátum a čas sa nezaznamená správne. • Nastavte správny dátum a čas (str. 22). • Oblasť nastavené v nastavení [Area Setting] (Nastavenie oblasti) nezodpovedá skutočnej oblasti, kde sa nachádzate. Nastavte skutočnú oblasť pomocou [Menu] t [Setup] (Nastavenia) t [Area Setting] (Nastavenie oblasti). Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota clony a/alebo rýchlosti uzávierky. • Keďže je objekt príliš svetlý alebo tmavý, nie je v rozsahu možností merania tohto fotoaparátu. Znova vykonajte nastavenia.

Obraz je belavý (rozmazaný). V obraze sa vyskytlo rozmazanie svetla (duchovia). • Snímali ste v silnom svetle a cez objektív preniklo veľké množstvo svetla. Ak používate transfokačný objektív, nasaďte slnečné tienidlo objektívu. Rohy v obraze sú príliš tmavé. • Ak používate nejaký filter alebo tienidlo, zložte ich a skúste snímať znova. V závislosti od hrúbky filtra a nesprávneho nasadenia tienidla sa môže ich tieň čiastočne zobraziť v obraze. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu spôsobiť stmavnutie okrajov v obraze (nedostatok svetla). Oči snímanej osoby sú červené. • Aktivujte funkciu eliminácie efektu červených očí. • Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s bleskom v dosahu blesku (str. 41). Na displeji sú zobrazené bodky. • Nejde o poruchu. Bodky sa neprejavia v nasnímanom zábere/zázname (str. 74). Obraz je rozmazaný. • Snímali ste v tmavom prostredí bez blesku a vyskytli sa otrasy fotoaparátu. Odporúčame používať blesk a statív (str. 20). Pre redukciu rozmazania sú tiež účinné nastavenia [Hand-held Twilight] (Snímanie za šera z ruky) v režime [Scene Selection] (Výber scény) (str. 37) a [Anti Motion Blur] (Ochrana pred rozmazaním pohybom) (str. 37). Hodnota expozície na LCD displeji bliká. • Objekt je príliš svetlý alebo tmavý a nie je v rozsahu možností merania tohto fotoaparátu. Iné Zobrazovanie/Prehrávanie Záber/záznam sa nedá prehrať. • Názov priečinka/súboru bol modifikovaný v PC. • Ak bol obrazový súbor spracovaný v PC, alebo bol nasnímaný iným modelom fotoaparátu, nie je možné zaručiť jeho úspešné prehrávanie v tomto fotoaparáte. • Fotoaparát je v USB režime. Zrušte režim USB prepojenia. SK 73