Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Slovensky Záznam

Slovensky Záznam majiteľa Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na spodnej časti zariadenia. Výrobné číslo si poznačte do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/ označeniach. Model No. NEX-C3 Serial No. ______________________________ VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA -ZAPAMÄTAJTE SI TIETO POKYNY NEBEZPEČENSTVO ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY Ak koncovka sieťovej šnúry tvarovo nepasuje do elektrickej zásuvky, použite vhodný typ adaptéra. UPOZORNENIE [ Akumulátor V prípade nesprávneho používania akumulátora môže akumulátor vzplanúť a spôsobiť požiar, prípadne popálenie chemikáliou. Dbajte na nasledovné bezpečnostné upozornenia. • Akumulátor nerozoberajte. • Akumulátor mechanicky nepoškodzujte a nevystavujte ho otrasom, násilnej manipulácii (údery kladivom, pády, stúpanie). • Neskratujte akumulátor a nedovoľte, aby kovové predmety prišli do kontaktu s kontaktmi akumulátora. • Akumulátor nevystavujte teplotám nad 60°C, nenechávajte ho v aute zaparkovanom na slnku ani na priamom slnečnom žiarení. SK • Akumulátor nespaľujte, ani ho nehádžte do ohňa. 2

• Nemanipulujte s poškodeným alebo vytečeným Li-Ion akumulátorom. • Akumulátor nabíjajte len originálnou nabíjačkou Sony alebo zariadením s funkciou nabíjania. • Akumulátor skladujte mimo dosahu detí. • Akumulátor udržujte suchý. • Akumulátor nahraďte len totožným akumulátorom alebo ekvivalentom odporúčaným spoločnosťou Sony. • Akumulátor likvidujte v zmysle pokynov výrobcu a platných miestnych predpisov a noriem. [ Nabíjačka Aj keď indikátor CHARGE nesvieti, nabíjačka je pod napätím, kým je pripojená do elektrickej siete. Ak spozorujete nejaký problém pri používaní nabíjačky, okamžite odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete. Ak je sieťová šnúra dodávaná, môžete ju používať len s týmto zariadením. Nepoužívajte ju s iným zariadením. Upozornenie pre spotrebiteľov v USA a Kanade [ RECYKLÁCIA LI-ION AKUMULÁTOROV Li-Ion (Lithium-Ion) akumulátory sú recyklovateľné. Odovzdaním spotrebovaných nabíjateľných akumulátorov do najbližšieho zberného a recyklačného strediska prispejete k ochrane životného prostredia. Viac informácií ohľadom recyklácie nabíjateľných akumulátorov získate na web-stránke http://www.rbrc.org/ Upozornenie: Nemanipulujte s poškodenými alebo vytečenými Li-Ion akumulátormi. [ Akumulátor Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 predpisov FCC. Prevádzka je podmienená splneniu dvoch podmienok: (1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku. Toto digitálne zariadenie triedy B (Class B) je v súlade s kanadskou normou ICES-003. SK 3