Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n148 N Pridávanie a odoberanie pamäte Ak potrebujete rozšírit’ funkcionalitu vášho počítača, môžete zväčšit’ veľkost’ pamäte výmenou inštalovaného pamät’ového modulu. Predtým, ako rozšírite pamät’ vášho počítača, prečítajte si poznámky a postupy na nasledujúcich stranách. Poznámky o pridávaní pamät’ových modulov ❑ ❑ ❑ ❑ Pred pridaním alebo vybraním pamät’ových modulov počítač určite položte na rovný povrch. Pri výmene pamäte buďte opatrný. Nesprávna inštalácia pamät’ových modulov môže spôsobit’ poškodenie vášho systému. Toto poškodenie môže viest’ k zrušeniu záruky od výrobcu. Používajte iba také pamät’ové moduly, ktoré sú kompatibilné s vaším počítačom. Ak počítač nedeteguje niektorý pamät’ový modul alebo operačný systém Windows sa stane nestabilný, obrát’te sa na distribútora alebo výrobcu vášho pamät’ového modulu. Elektrostatický výboj (ESD) môže poškodit’ elektronické komponenty. Predtým, ako sa dotknete pamät’ového modulu, zabezpečte nasledovné: ❑ ❑ ❑ ❑ Postupy popísané v tomto dokumente predpokladajú, že používateľ je oboznámený so všeobecnou terminológiou súvisiacou s osobnými počítačmi, bezpečnostnou praxou a požiadavkami predpisov na používanie a modifikovanie elektronických zariadení. Pred tým, ako z vášho počítača snímete akýkoľvek kryt alebo panel, počítač vypnite a odpojte ho od napájacích zdrojov (batéria a napájací adaptér) a všetkých telekomunikačných káblov a sietí. Nedodržanie tohto pokynu môže viest’ k úrazu alebo poškodeniu zariadenia. ESD môže poškodit’ pamät’ové moduly a iné komponenty. Pamät’ové moduly inštalujte iba na pracovnej stanici ESD. Ak taká stanica nie je k dispozícii, nepracujte v priestore s kobercom a nemanipulujte s materiálmi, ktoré vytvárajú alebo udržujú elektrostatický náboj (napríklad celofánové balenie). Počas vykonávania tohto postupu sa uzemnite udržovaním kontaktu s nenatretou kovovou čast’ou šasi. Balenie s pamät’ovým modulom neotvárajte skôr, ako ste pripravení modul vymenit’. Balenie chráni modul pred ESD.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n149 N ❑ ❑ ❑ ❑ Na ochranu modulu pred ESD použite špeciálne vrecúško dodané s pamät’ovým modulom alebo modul zabaľte do hliníkovej fólie. Vniknutie akýchkoľvek tekutín, cudzích telies alebo predmetov do zásuviek na pamät’ové moduly alebo iných vnútorných komponentov vášho počítača spôsobí poškodenie počítača, pričom záruka sa nebude vzt’ahovat’ na žiadne náklady na následnú opravu. Neukladajte pamät’ový modul na miesto, ktoré je vystavené: ❑ tepelným zdrojom ako radiátory alebo vzduchové potrubia ❑ priamemu slnečnému žiareniu ❑ nadmernej prašnosti ❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom ❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené ❑ okolitej teplote vyššej ako 35 °C alebo nižšej ako 5 °C ❑ vysokej vlhkosti S pamät’ovým modulom zaobchádzajte opatrne. Aby ste sa vyhli poraneniu rúk a prstov, nedotýkajte sa hrán komponentov a dosiek s plošnými spojmi vnútri vášho počítača.