Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n150 N Odobratie a inštalácia pamät’ového modulu Ako vymenit’ alebo pridat’ pamät’ový modul 1 Počítač vypnite a odpojte všetky periférne zariadenia. 2 Počítač odpojte a vyberte batériu. 3 Počkajte približne jednu hodinu, kým počítač nevychladne. 4 Odskrutkujte dve skrutky (označené šípkami nižšie) na spodnej strane počítača a snímte kryt priestoru s pamät’ovými modulmi. 5 Dotknite sa kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n151 N 6 Aktuálne nainštalovaný pamät’ový modul vyberte nasledovne: ❑ Potiahnite západky v smere šípok (1). Pamät’ový modul sa uvoľní. ❑ Skontrolujte, či sa pamät’ový modul vyklopí a potom ho vytiahnite v smere šípky (2). 7 Vyberte nový pamät’ový modul z balenia.