Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n172 N Čo mám robit’, ak zelený indikátor napájania svieti, ale obrazovka zostane zhasnutá? ❑ ❑ Niekoľkokrát stlačte klávesy Alt+F4, aby sa zatvorili okná aplikácií. Mohlo dôjst’ ku chybe aplikácie. Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’ na reštartovanie vášho počítača. ❑ Ak sa počítač opät’ nenaštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na Reštartovat’. ❑ Ak tento proces nefunguje, stlačte vypínač napájania a podržte ho stlačený aspoň štyri sekundy, aby sa počítač vypol. Odpojte napájací adaptér a počítač nechajte v pokoji aspoň pät’ minút. Potom napájací adaptér opät’ pripojte a počítač zapnite. ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát.

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n173 N Čo mám robit’, ak môj počítač prestane reagovat’? ❑ ❑ ❑ ❑ Ak počítač prestane reagovat’ počas behu softvérovej aplikácie, stlačte klávesy Alt+F4 na zatvorenie okna aplikácie. Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknite na Štart a tlačidlo Vypnút’, aby sa počítač vypol. Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na tlačidlo Vypnút’. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na Vypnút’. Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ❑ ❑ ❑ ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát. Odpojte napájací adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až pät’ minút. Batériu vložte spät’, pripojte napájací adaptér a potom počítač zapnite stlačením vypínača napájania. Pokúste sa softvér opätovne nainštalovat’. Vo veci technickej podpory sa obrát’te na vydavateľa softvéru alebo určeného predajcu.