Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n176 N Ako sa dá zmenit’ poradie zariadení pri zavádzaní systému? Na zmenu poradia zariadení, z ktorých sa má zaviest’ systém, môžete použit’ jednu z funkcií BIOS. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Počítač zapnite. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Stlačením klávesu < alebo , zvoľte Boot. 4 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte jednotku, ktorej poradie pri zavádzaní systému chcete zmenit’. 5 Stlačením klávesu F5 alebo F6 zmeníte poradie zariadenia pri zavádzaní systému. 6 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter. Čo mám robit’, ak nemôžem zaviest’ systém z externého zariadenia pripojeného k počítaču? Na zavedenie systému z externého zariadenia, napríklad z disketovej mechaniky USB alebo optickej jednotky USB, musíte zmenit’ zavádzacie zariadenie. Ak chcete zmenit’ zavádzacie zariadenie, zapnite svoj počítač a po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F11. ! Pred použitím externého zariadenia ho vždy vopred pripojte k napájaciemu zdroju.

Odstraňovanie porúch > Aktualizácia systému/Bezpečnost’ n177 N Aktualizácia systému/Bezpečnost’ Ako nájdem dôležité aktualizácie pre svoj počítač? Posledné aktualizácie pre svoj počítač môžete nájst’ softvérovými aplikáciami: Windows Update a VAIO Update. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia vášho počítača (strana 31). Ako môžem naplánovat’ inštalovanie aktualizácií Windows do svojho počítača? Na vašom počítači je predinštalovaný operačný systém Microsoft Windows. Najlepší spôsob, ako chránit’ váš počítač proti bezpečnostným hrozbám, napríklad vírusom, je pravidelne st’ahovat’ a inštalovat’ najnovšie aktualizácie Windows. Dôležité aktualizácie Windows sa dajú získat’ nasledovne: ! Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu. 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Systém a zabezpečenie. 3 Kliknite na Centrum akcií. 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte automatické alebo plánované aktualizácie.