Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Obnovenie n180 N Ako môžem znížit’ veľkost’ obnovovacej oblast’? Vaše vstavané úložné zariadenie obsahuje obnovovaciu oblast’, kde sú uložené dáta na obnovu systému. Ak váš počítač obsahuje jednotku s nepohyblivým médiom, je možné, že budete chciet’ zmenšit’ veľkost’ obnovovacej oblasti na minimum odstránením takýchto údajov. 1 Obnovovací nosič vložte do optickej jednotky, keď je počítač v normálnom režime, počítač vypnite a potom ho opät’ zapnite. ! Použite obnovovací nosič, ktorý ste vytvorili pri dodaní počítača. ✍ Ak používate externú optickú jednotku (nie je súčast’ou), počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F11. 2 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte VAIO Care Rescue a stlačte kláves Enter. 3 Kliknite na položky Tools a Start advanced recovery wizard. ✍ Keď sa objaví správa Do you need to rescue data?, vytvorte záložnú kópiu svojich údajov podľa potreby. 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa neobjaví okno Select recovery type. 5 Vyberte položku Custom recovery - Remove recovery contents. 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Postup uvedený vyššie zahŕňa obnovu systému. Všetky aplikácie a dáta, ktoré ste pridali na úložné zariadenie pred odstránením údajov na obnovovanie systému, sa stratia. Po odstránení údajov na obnovovanie systému budete potrebovat’ obnovovací nosič na neskoršiu obnovu systému.

Odstraňovanie porúch > Batéria n181 N Batéria Ako zistím stav nabíjania batérie? Stav nabitia batérie môžete skontrolovat’ pomocou indikátora nabitia. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (strana 24). Kedy môj počítač používa napájanie zo siete? Keď je váš počítač priamo pripojený k elektrickej sieti pomocou napájacieho adaptéra, používa napájanie z napájacej siete, dokonca aj keď je inštalovaná batéria. Kedy mám opätovne nabit’ batériu? Batériu opät’ nabite, keď: ❑ Stav nabitia batérie je veľmi nízky a bliakjú obe kontrolné svetlá, svetlo nabíjania aj napájania. ❑ Keď ste nepoužívali batériu dlhšiu dobu. Kedy mám vymenit’ batériu? Keď je batéria na konci svojej životnosti, správa vás vyzve, aby ste vymenili batériu. Kapacitu batérie môžete kontrolovat’ funkciou Battery v aplikácii VAIO Control Center. Mal by som mat’ obavy, keď je inštalovaná batéria teplá? Nie, je normálny jav, že počas napájania počítača sa batéria zohrieva.