Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Batéria n182 N Môže môj počítač prejst’ do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie? Váš počítač môže prejst’ do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie, ale niektoré softvérové programy a periférne zariadenia zabraňujú, aby systém prešiel do režimu dlhodobého spánku. Ak používate program, ktorý bráni systému prejst’ do režimu dlhodobého spánku, svoje dáta často ukladajte, aby ste predišli strate dát. Informácie, ako sa dá manuálne aktivovat’ režim dlhodobého spánku, nájdete v časti Používanie režimu dlhodobého spánku (strana 30). Ako sa dá šetrit’ batéria, keď je počítač v režime spánku? V čase dodávky je na vašom počítači aktivovaná funkcia zobudenia cez siet’ové rozhranie LAN. Aby chcete šetrit’ energiu batérie, keď je počítač v režime spánku, musíte túto funkciu deaktivovat’. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart, Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Správca zariadení. 2 Dvakrát kliknite na siet’ové rozhrania a Gigabitové pripojenie k sieti. 3 Kliknite na záložku s nastaveniami riadenia spotreby a odškrtnite začiarkavacie pole, ktoré umožňuje siet’ovému rozhraniu počítač zobudit’. 4 Kliknite na OK. Prečo nemôžem úplne nabit’ svoju batériu? Je zapnutá funkcia starostlivosti o batériu kvôli predĺženiu životnosti batérie v aplikácii VAIO Control Center. Skontrolujte nastavenia v aplikácii VAIO Control Center.

Odstraňovanie porúch > Batéria n183 N Čo mám robit’, ak sa zobrazí hlásenie o nekompatibilite alebo nesprávnej inštalácii batérie a počítač prejde do režimu dlhodobého spánku? ❑ ❑ Tento problém môže spočívat’ v tom, že nie je správne nainštalovaná batéria. Na vyriešenie tohto problému vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu nainštalujte spät’ do počítača. Informácie nájdete v časti Inštalácia/vybratie batérie (strana 20). Ak problém pretrváva, znamená to, že nainštalovaná batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu sa obrát’te na niektorý autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5).