Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie dotykového panelu n 38 N Používanie dotykového panelu Pomocou dotykového panelu môžete ukazovat’, zvolit’, presúvat’ a posúvat’ sa po objektoch na obrazovke. Činnost’ Popis Ukázanie Posúvajte váš prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt. Kliknutie Jeden krát stlačte ľavé tlačidlo (3). Dvojité kliknutie Stlačte ľavé tlačidlo dvakrát po sebe. Kliknutie pravým tlačidlom Jeden krát stlačte pravé tlačidlo (4). U mnohých aplikácií sa týmto úkonom zobrazí krátka ponuka programu (ak je k dispozícii). Potiahnutie Posúvajte váš prst po dotykovom paneli, pričom zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo. Posúvanie Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte váš prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu. Posúvajte prst pozdĺž spodného okraja, čím sa budete posúvat’ vodorovne. Po začatí vertikálneho alebo horizontálneho posúvania môžete prstom pohybovat’ po dotykovom paneli v krúžku bez toho, že by ste museli dvíhat’ prst z dotykového panela (funkcia posúvania je k dispozícii iba u aplikácií, ktoré podporujú túto funkciu posúvania po paneli). Listovanie Posuňte dva prsty po čiare rýchlym pohybom na dotykovom paneli. Vo webovom prehliadači alebo prezerači obrázkov môžete listovat’ dozadu pohybom doľava alebo dopredu pohybom doprava. Štipnutie V niektorých softvérových aplikáciách môžete štipnutím dvomi prstami na dotykovom paneli zväčšovat’ obraz. Ak chcete obraz zväčšit’, odďaľujte od seba prsty, ak chcete zmenšit’, približujte ich k sebe. ✍ Keď je k vášmu počítaču pripojená myš, dotykový panel môžete vypnút’/zapnút’. Aby ste zmenili nastavenia dotykového panela, použite VAIO Control Center. ! Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete bez pripojenia myši, na operácie ukazovania budete môct’ používat’ iba klávesnicu.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami n 39 N Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami Váš počítač je vybavený špeciálnymi tlačidlami na pomoc s používaním určitých funkcií počítača. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Tlačidlo so špeciálnou funkciou Tlačidlo ASSIST Funkcie Keď je váš počítač zapnutý, spustí aplikáciu VAIO Care. Keď je počítač vypnutý, stlačenie tlačidla ASSIST spustí nástroj VAIO Care Rescue. ! Nestláčajte tlačidlo ASSIST, kým je počítač v režime dlhodobého spánku. Tlačidlo na usporiadanie okien Tlačidlo VAIO Tlačidlo na vysunutie podávača *1 Tlačidlo pre prezentácie *2 Podľa predvoleného nastavenia tlačidlo na usporiadanie okien zobrazí všetky otvorené okná, pričom ich veľkost’ zmení tak, aby sa všetky zmestili na pracovnú plochu. Ak chcete obnovit’ predchádzajúci stav okien, stlačte toto tlačidlo znova. Pôvodné priradenie úloh môžete zmenit’ pomocou VAIO Control Center. Spustí Media Gallery alebo zapne a vypne hlasitost’, podľa modelu. Vysunie podávač optickej jednotky. Vykoná predvolenú úlohu, ktorá bola priradená tlačidlu. Pôvodné priradenie úloh môžete zmenit’ pomocou VAIO Control Center. *1 *2 Na modeloch so vstavanou optickou jednotkou. Na modeloch bez vstavanej optickej jednotky.