Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Používanie slúchadiel s elimináciou hluku n100 N Pred tým, ako použijete slúchadlá s elimináciou hluku ❑ ❑ ❑ Funkciu eliminácie hluku môžete zapnút’ iba v tom prípade, že dodané slúchadlá s elimináciou hluku sú pripojené ku konektoru na slúchadlá, ktorá túto funkciu podporuje. Funkcia eliminácie hluku nefunguje v prípade výstupu zvuku na nasledujúce zariadenia: ❑ Externé reproduktory ❑ Slúchadlá bez funkcie eliminácie hluku ❑ Zvukové výstupné zariadenia pripojené k počítaču prostredníctvom Bluetooth Funkcia eliminácie hluku nemôže byt’ úplne účinná, kým slúchadlá nemáte správne nasadené. Obe slúchadlá tesne nasaďte na svoje uši. Ak máte pocit, že funkcia eliminácie hluku má malý účinok, upravte polohu ušných podušiek slúchadiel s funkciou eliminácie hluku alebo ušné podušky nahraďte párom inej veľkosti. Implicitne sú na slúchadlá upevnené ušné podušky strednej veľkosti. So slúchadlami by mal byt’ dodaný aj pár ušných podušiek malej a veľkej veľkosti. ❑ Funkcia eliminácie hluku je určená na zníženie hluku s nízkymi frekvenciami v okolitom prostredí, ale nie hluku s vysokými frekvenciami. Taktiež táto funkcia nie je určená na vytvorenie 100 % bezhlučného prostredia.

Používanie periférnych zariadení > Používanie slúchadiel s elimináciou hluku n101 N ❑ ❑ Ak sa zdá, že funkcia eliminácie hluku vôbec nefunguje, dodané slúchadlá s elimináciou hluku úplne odpojte od konektora a potom ich opätovne pripojte. Vstavaný mikrofón (1) slúchadiel s elimináciou hluku udržujte nezakrytý, aby sa zabezpečilo, že funkcia eliminácie hluku má plný účinok. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Keď je funkcia eliminácie hluku zapnutá, môžete počut’ mäkký syčivý zvuk. Toto je iba prevádzkový hluk, ktorý táto funkcia vytvára, a neznamená poruchu funkcie. V závislosti od typu hluku alebo úrovne ticha vo vašom prostredí môžete mat’ pocit, že funkcia eliminácie hluku má slabý účinok alebo okolitý hluk dokonca pôsobí ako silnejší. V takom prípade funkciu eliminácie hluku vypnite. Používanie mobilného telefónu môže spôsobit’ rádiové rušenie so slúchadlami s elimináciou hluku. Pri používaní slúchadiel odkladajte mobilné telefóny do dostatočnej vzdialenosti. Pripojenie a odpojenie slúchadiel s elimináciou hluku vytvára hluk. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie. Pred pripojením alebo odpojením slúchadiel ich určite dajte dolu z uší. Zapnutie/vypnutie funkcie eliminácie hluku alebo zapnutie/vypnutie zvuku pomocou ovládacích prvkov Windows na ovládanie hlasitosti spôsobuje hluk. Toto je spôsobené spínaním obvodu na elimináciu hluku a neznamená to poruchu funkcie. Určite používajte dodané slúchadlá s elimináciou hluku. K počítaču môžete pripojit’ slúchadlá dodané s prehrávačom Walkman ® , ale funkcia počítača na elimináciu hluku s takými slúchadlami nebude dobre fungovat’. Ak nakonfigurujete slúchadlá s elimináciou hluku na zachytávanie okolitého zvuku zo svojho vstavaného mikrofónu a prehrávanie cez ušné podušky, zvuky sa zosilnia. Pred zmenou konfigurácie si upravte hlasitost’.