Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > n154 N Preventívne opatrenia V tejto kapitole sú popísané bezpečnostné smernice a preventívne opatrenia, ktoré vám majú pomôct’ chránit’ váš počítač VAIO pred možným poškodením. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. ❑ Bezpečnostné opatrenia (strana 155) ❑ Informácie o starostlivosti a údržbe (strana 157) ❑ Zaobchádzanie s vaším počítačom (strana 158) ❑ Zaobchádzanie s obrazovkou LCD (strana 160) ❑ Používanie napájacieho zdroja (strana 161) ❑ Zaobchádzanie s vstavanou kamerou (strana 162) ❑ Zaobchádzanie s diskami (strana 163) ❑ Používanie batérie (strana 164) ❑ Zaobchádzanie s „Memory Stick“ (strana 165) ❑ Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením (strana 166) ❑ Používanie autentifikácie odtlačkom prsta (strana 167) ❑ Používanie TPM (strana 168)

Preventívne opatrenia > Bezpečnostné opatrenia n155 N Bezpečnostné opatrenia Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používajte na pevnom stabilnom povrchu. Zabezpečte primerané prúdenie vzduchu, aby sa predišlo vnútornému prehriatiu počítača. Počítač neklaďte na pórovité povrchy, napríklad handry, posteľné prikrývky, pohovky, postele ani do blízkosti závesov, ktoré môžu zablokovat’ jeho vetracie prieduchy. Odporúča sa, aby ste nepoužívali počítač priamo vo vašom lone. Teplota spodnej strany počítača môže počas bežnej prevádzky narást’ a časom spôsobit’ nepohodlie alebo popáleniny. Používajte iba uvedené periférne zariadenia a prepojovacie káble. Drobné predmety ako médiá „Memory Stick“ a adaptéry na médiá „Memory Stick“ odkladajte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo prehltnutia. Napájací zdroj ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Napájací adaptér neumiestňujte tak, aby sa dotýkal vašej pokožky. Ak je vám nepríjemné, že sa napájací adaptér zahrieva, odsuňte ho ďalej od svojho tela. Na prívodný elektrický kábel neklaďte žiadne t’ažké predmety, pretože by to mohlo spôsobit’ požiar. Pri vyt’ahovaní napájacieho kábla držte zástrčku. Nikdy net’ahajte za samotný kábel. Ak počítač zamýšľate nepoužit’ dlhšiu dobu, odpojte ho od napájacej zásuvky. Keď sa napájací adaptér nepoužíva, odpojte ho od napájacej zásuvky. Zabezpečte, aby bola napájacia zásuvka dobre prístupná.