Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s vaším počítačom n158 N Zaobchádzanie s vaším počítačom ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ak na váš počítač spadne tvrdý predmet alebo sa naň vyleje akákoľvek tekutina, počítač vypnite, odpojte od napájacej zásuvky a vyberte batériu. Pred ďalším používaním počítača môže byt’ potrebná kontrola kvalifikovaným personálom. Počítač nenechajte spadnút’ ani naň neukladajte žiadne predmety. Počítač neukladajte na miesto, ktoré je vystavené: ❑ tepelným zdrojom ako radiátory alebo vzduchové potrubia ❑ priamemu slnečnému žiareniu ❑ nadmernej prašnosti ❑ vlhkosti alebo dažďu ❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom ❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené ❑ okolitej teplote vyššej ako 35 °C alebo nižšej ako 5 °C ❑ vysokej vlhkosti Do blízkosti vášho počítača neklaďte žiadne elektronické zariadenia. Elektromagnetické pole zariadenia môže spôsobit’ poruchu funkcie počítača. Nepoužívajte svoj počítač bez nainštalovania batérie, môže to spôsobit’ poruchu počítača. Váš počítač používa vysokofrekvenčné rádiové signály, ktoré môžu spôsobit’ rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu. Ak sa to stane, počítač premiestnite do vhodnej vzdialenosti od rádia alebo TV. Nepoužívajte narezané alebo poškodené prepojovacie káble.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s vaším počítačom n159 N ❑ ❑ ❑ Ak sa počítač prenesie priamo z chladného miesta na teplé miesto, môže dôjst’ ku kondenzácii vlhkosti v jeho vnútri. V takom prípade pred zapnutím počítača počkajte aspoň jednu hodinu. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, počítač odpojte od napájania a obrát’te sa na autorizovaný servis alebo stredisko technickej podpory Sony. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5). Vaše dáta pravidelne zálohujte, aby ste sa vyhli ich strate v prípade poškodenia počítača. Na LCD obrazovku ani na jej hrany pri jej otváraní netlačte, ani nedvíhajte počítač uchopením za LCD obrazovku. LCD obrazovka môže byt’ citlivá na tlak a prídavné namáhanie, tlak môže spôsobit’ jej poškodenie alebo poruchy činnosti. Pri otváraní počítača držte základňu jednou rukou a pozorne nadvihnite LCD obrazovku druhou rukou. Pre prenášaní počítača s otvoreným vekom dávajte pozor, aby ste ho držali oboma rukami. ❑ Pri prenášaní počítača používajte špeciálne navrhnuté puzdro.