Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením n166 N Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením Zabudované úložné zariadenie (pevný disk alebo pevný úložný disk) má vysokú záznamovú kapacitu a číta a zapisuje dáta v krátkom čase. Napriek tomu sa nesprávnym používaním môže poškodit’. Ak sa zabudované úložné zariadenie poškodí, dáta sa nedajú obnovit’. Aby ste predišli strate údajov, mali by ste s vaším počítačom zaobchádzat’ opatrne. Ako predchádzat’ poškodeniu vstavaného úložného zariadenia ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač nevystavujte náhlym pohybom. Počítač chráňte pred magnetmi. Počítač neukladajte na miesto, ktoré podlieha mechanickým vibráciám alebo na nestabilné miesto. Počas čítania dát z úložného zariadenia alebo zápisu dát naň počítač nevypínajte ani nereštartujte. Počítač nepoužívajte na mieste vystavenom extrémnym zmenám teploty. Nevyberajte úložné zariadenie z počítača.

Preventívne opatrenia > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n167 N Používanie autentifikácie odtlačkom prsta ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Technológia autentifikácie odtlačkom prsta nezabezpečuje kompletnú autentifikáciu používateľa ani úplnú ochranu vašich dát a hardvéru. Sony neprijíma žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek problémy a škody, ktoré vzniknú v spojitosti s používaním alebo neschopnost’ou použit’ snímač odtlačkov prstov. Rýchlost’ rozpoznania odtlačku prsta závisí od vašich prevádzkových podmienok a líši sa aj pre jednotlivé osoby. Pred tým, ako počítač odošlete do opravy, nezabudnite vyhotovit’ záložnú kópiu dát uložených v stavanom úložnom zariadení, osobitne šifrovaných archívov vytvorených pomocou funkcie File Safe. Sony neprijíma žiadnu zodpovednost’ za akúkoľvek stratu alebo zmenu vašich dát, ku ktorej môže dôjst’ v priebehu opravy. V prípade, že sa vstavané úložné zariadenie musí inicializovat’, napríklad po oprave, šablóny odtlačkov prstov sa stratia. V takom prípade ich všetky musíte opät’ zaregistrovat’. Údržba a správa dát týkajúcich sa autentifikácie odtlačkom prsta sa vykonáva na vaše riziko. Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek chyby, ku ktorým dôjde dôsledkom vašej údržby a správy dát. Pred likvidáciou počítača alebo jeho odovzdaním tretej strane sa po vymazaní údajov uložených v stavanom úložnom zariadení silne odporúča vymazat’ dáta odtlačkov prstov zaregistrovaných v snímači odtlačkov prstov. Podrobný postup nájdete v časti Vymazanie registrovaných odtlačkov prstov (strana 87). Snímač odtlačkov prstov môže prestat’ správne fungovat’ alebo sa môže poškodit’, ak jeho povrch poškrabete: ❑ tvrdým alebo ostrým predmetom ❑ jemnými predmetmi, napr. prejdením po snímači odtlačkov prstov prstom pokrytým špinou Pred zosnímaním odtlačku prsta sa prstom dotknite kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina, osobitne v suchom období (napr. zime). Statická elektrina môže spôsobit’ nesprávnu funkciu snímača odtlačkov prstov.