Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n186 N Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na bezdrôtový prístupový bod k LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Dostupnost’ spojenia je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami. Je možné, že váš počítač musíte presunút’ ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Skontrolujte, či prepínač WIRELESS je zapnutý a kontrolné svetlo WIRELESS na vašom počítači svieti. Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý. Ak chcete počítač pripojit’ k prístupovému bodu bezdrôtovej LAN v pásme 5 GHz, skontrolujte, či v nastaveniach Wireless LAN Settings v okne s nastaveniami VAIO Smart Network je nastavené používanie pásma 5 GHz alebo oboch pásiem 2,4 GHz a 5 GHz. Bezdrôtová komunikácia v sieti LAN využívajúca iba pásmo 5 GHz (norma IEEE 802.11a) je k dispozícii iba na vybraných modeloch a implicitne je vypnutá. Na skontrolovanie nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Zobrazit’ stav siete a siet’ové úlohy pod Siet’ a Internet. 3 Kliknite na Pripojit’ k sieti, aby ste skontrolovali, či je zvolený váš prístupový bod. Skontrolujte, či je šifrovací kľúč správny.

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n187 N ❑ Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a zvoľte Možnosti napájania. 2 Kliknite na Zmenit’ nastavenia plánu. 3 Kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania. 4 Zvoľte záložku Rozšírené nastavenie. 5 Dvakrát kliknite na Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia a Režim úspory energie. 6 Pre Z batérie aj Zo siete zvoľte v rozbaľovacom zozname možnost’ Maximálny výkon.