Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 72 N Zasunutie karty SIM Ak chcete použit’ funkciu bezdrôtovej siete WAN, musíte vložit’ kartu SIM do zásuvky karty SIM vášho počítača. Vaša karta SIM je obsiahnutá v základnej karte veľkosti kreditnej karty. ✍ Podľa vašej krajiny a modelu je možné, že dostanete ponuku od operátora telekomunikácií, ktorého vybral VAIO. V tomto prípade karta SIM bude v kartónovej krabičke od operátora SIM alebo už bude založená v zásuvke pre kartu SIM. Ak karta SIM nie je priložená k vášmu počítaču, môžete si jednu zaobstarat’ od svojho operátora telekomunikácií. Vloženie karty SIM 1 Vypnite počítač. 2 Odpojte batériu z počítača. ✍ Podrobné pokyny nájdete v časti Ako vybrat’ batériu (strana 23). 3 Vyberte kartu SIM (1) vylomením zo základnej karty.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 73 N 4 Vložte kartu SIM do zásuvky pre kartu SIM tak, aby strana s obvodom smerovala nadol. ! Nedotýkajte sa obvodu na karte SIM. Počítač držte pevne, keď vkladáte alebo vyberáte kartu. Nepoškoďte kartu SIM ohnutím alebo nadmerným tlakom na kartu. 5 Nainštalujte batériu spät’. ! Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná.