Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 74 N Začiatok komunikácie v bezdrôtovej sieti WAN Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti WAN 1 Zapnite spínač WIRELESS. 2 Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh. 3 Uistite sa, že v okne VAIO Smart Network prepínač vedľa Wireless WAN je nastavený na hodnotu On. 4 Kliknite na tlačidlo so šípkou dole vedľa spínača Wireless WAN a tlačidlom Connect spustite svoj program na správu pripojenia alebo predinštalovaný softvér od operátora telekomunikačných sietí podľa svojho modelu alebo krajiny. 5 Na výzvu zadajte svoj kód PIN. 6 Kliknite na Pripojit’. Podrobné informácie o používaní funkcie bezdrôtovej siete WAN nájdete v súbore pomocníka softvéru VAIO Smart Network alebo v dokumentácii svojho operátora telekomunikácií.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 75 N Používanie funkcie Bluetooth Počítač môže nadviazat’ bezdrôtovú komunikáciu s inými zariadeniami Bluetooth ® , napríklad s druhým počítačom alebo mobilným telefónom. Dáta sa dajú prenášat’ medzi týmito zariadeniami bez káblov do vzdialenosti 10 metrov v otvorenom priestore. Bezpečnost’ Bluetooth Bezdrôtová technológia Bluetooth má funkciu autentifikácie, ktorá vám umožňuje určit’, s kým budete komunikovat’. Vďaka funkcii autentifikácie sa môžete vyhnút’ tomu, aby akékoľvek anonymné zariadenie Bluetooth získalo prístup k vášmu počítaču. Keď dve zariadenia Bluetooth komunikujú prvý krát, pre obe zariadenia by sa malo určit’ spoločné heslo (heslo potrebné na komunikáciu), aby sa zariadenia mohli registrovat’. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opät’ zadávat’. ✍ Heslo môže byt’ každý krát iné, ale musí byt’ to isté na oboch stranách. V prípade niektorých zariadení, napríklad myši, sa nedá zadat’ žiadne heslo.