Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Работа с компютъра n162 N Работа с компютъра ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако изпуснете твърд предмет или течност върху компютъра, изключете го, извадете кабелите и махнете батерията. Може да искате да дадете компютъра на специалист за преглед, преди да работите отново с него. Не изпускайте компютъра и не поставяйте предмети върху него. Не поставяйте компютъра на места, изложени на: ❑ Източници на топлина, като например радиатори или вентилационни тръби ❑ Пряка слънчева светлина ❑ Прекомерен прах ❑ Влага или дъжд ❑ Механични вибрации или разтърсване ❑ Действието на силни магнити или високоговорители, които не са с магнитен екран ❑ Околна температура над 35°C или под 5°C ❑ Висока влажност Не поставяйте електронно оборудване в близост до компютъра. Електромагнитното поле на оборудването може да причини неизправност на компютъра. Не използвайте компютъра, без да бъде поставена батерията, тъй като това може да доведе до неправилното му функциониране. Компютърът използва високочестотни радио сигнали и може да причини смущения при радио или телевизионно приемане. В този случай преместете компютъра на подходящо разстояние от радиоприемника или телевизора. Не използвайте срязани или повредени кабели за връзка.

Предпазни мерки > Работа с компютъра n163 N ❑ ❑ ❑ Ако компютърът е преместен директно от студено на топло място, във вътрешността му може да се кондензира влага. В този случай изчакайте поне един час, преди да го включите. Ако възникнат проблеми, изключете компютъра и се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите най-близкия център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5). За да избегнете загуба на данни при повреда на компютъра, архивирайте редовно данните си. Не прилагайте натиск върху LCD екрана или неговите ръбове, когато го отваряте или когато вдигате компютъра. LCD екранът е чувствителен към натиск и прилагането на натиск върху него може да повреди екрана или да причини неизправност. За да отворите компютъра, придържайте основата с едната си ръка и внимателно повдигнете панела с LCD екрана с другата си ръка. За да преместите компютъра с отворен екран, дръжте компютъра с двете си ръце. ❑ Използвайте предпазна чанта, специално проектирана за вашия тип компютър.