Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n178 N Защо компютърът ми отказва да влезе в режим на заспиване или хибернация? Ако режимът на работа бъде сменен преди компютърът да е влязъл напълно в режим на заспиване или хибернация, може да стане нестабилен. За да възстановите нормален режим 1 Затворете всички отворени програми. 2 Щракнете върху Старт, стрелката до бутона Изключване и изберете Рестартиране. 3 Ако компютърът не се рестартира, натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху стрелката до бутона Изключване и после Рестартиране. Ако се появи прозорецът Защита на Windows, щракнете върху Рестартиране. 4 Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи. ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete или от бутона за захранването, може да доведе до загуба на незапазени данни. Какво трябва да направя, ако индикаторът за зареждане премигва бързо, а компютърът ми не иска да се включи? ❑ ❑ Този проблем може да се дължи на неправилно поставена батерия. За да решите проблема, изключете компютъра и извадете батерията. След това поставете отново батерията в компютъра. За повече информация вж. Поставяне/Изваждане на батерията (стр. 20). Ако след извършеното по-горе проблемът не бъде отстранен, означава, че поставената батерия е несъвместима. Отстранете батерията и се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите най-близкия център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5).

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n179 N Защо прозорецът “Свойства на системата” показва скорост на централния процесор, по-ниска от максималната? Това е нормално. Тъй като централният процесор на компютъра използва технология за контролиране на скоростта на централния процесор с цел пестене на енергия, възможно е в “Свойства на системата” да се покаже текущата скорост на централния процесор, вместо максималната. Какво трябва да направя, ако компютърът не приема паролата ми и извежда съобщение, Enter Onetime Password? Ако въведете три пъти подред грешна парола за включване, ще се появи съобщение Enter Onetime Password и Windows няма да се стартира. Натиснете и задръжте бутона на захранване за не по-малко от четири секунди и проверете дали индикаторът за захранването е изгаснал. Изчакайте 10–15 секунди, след което включете отново компютъра и въведете правилната парола. Паролата разпознава малки и големи букви, така че проверявайте буквите, преди да ги въведете в паролата. Какво да направя, ако софтуерът на игрите не работи и постоянно се срива? ❑ ❑ ❑ Проверете на уеб сайта на играта дали има поправки или актуализации за изтегляне. Уверете се, че сте инсталирали най-новата версия на видео драйвера. На някои модели VAIO графичната памет е споделена със системата. В тези случаи не се гарантира оптимална графична производителност. Защо след изтичането на времето, зададено за автоматично изключване на екрана, той не се изключва? Някои приложения или скрийнсейвъри са проектирани така, че временно да отменят функцията на операционната система, която изключва екрана на компютъра или поставя компютъра в режим на заспиване след определен период на бездействие. За да решите този проблем, затворете работещите приложения или сменете текущия скрийнсейвър.