Views
6 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Croate

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Croate

Postavljanje datuma i

Postavljanje datuma i vremena Kada prvi put uključite fotoaparat ili nakon početnog prilagođavanja funkcija, pojavljuje se zaslon postavljanja datuma i vremena. 1 Postavite glavni prekidač u uključeni položaj ON da biste uključili fotoaparat. Prikazat će se zaslon postavljanja datuma i vremena. • Da biste isključili fotoaparat, postavite glavni prekidač u isključeni položaj OFF. 2 Provjerite je li na zaslonu odabrano [Enter] i zatim na višestrukom biraču pritisnite z. 3 Odaberite željenu geografsku lokaciju te pritisnite z. 4 Odaberite stavku za postavljanje pomoću v/V na višestrukom biraču i zatim pritisnite z. 5 Odaberite željenu postavku pomoću v/V/b/B na višestrukom biraču i zatim pritisnite z. 6 Ponovite 4. i 5. korak da biste postavili druge stavke, a zatim odaberite [Enter] i pritisnite z. Postupak za poništavanje postavke datuma i vremena Pritisnite gumb MENU. HR 28

Postavljanje datuma i vremena Ponovno postavljanje datuma, vremena i područja Zaslon postavljanja datuma i vremena automatski se prikazuje prilikom prvog uključivanja ili kada se interna rezervna baterija s mogućnošću ponovnog punjenja isprazni. U izborniku ponovno postavite datum ivrijeme. Gumb MENU t (Setup) 4 t [Date/Time Setup] ili [Area Setting] Gumb MENU Zadržavanje postavke datuma i vremena Ovaj fotoaparat ima unutarnju bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja za zadržavanje postavki datuma i vremena i ostalih postavki bez obzira je li uređaj uključen ili isključen i je li baterija umetnuta ili ne. HR 29